Friday, 25 May 2012

Egypt's ultraconservatives planting seeds in vote
God Almighty says in the Holy Quran: ‘Say, "Indeed, my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are for Allah , Lord of the worlds. No partner has He. And this I have been commanded, and I am the first (among you) of the Muslims.’ (Firman Allah Taala:"Katakanlah: Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tiada sekutu bagiNya dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan dan aku adalah orang Islam yang awal (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahNya)." (Al An’aam: 162-163)

Image credit: Flickr user FullofTravel

Kangchenjunga, India - 28,169 feet
.
5 Mountains Deadlier than Everest
By Lauren Hansen, Mental Floss  ct1@1WORLDCommunity
humanRightCommunitySharing 2012 

Hundreds of climbers have lost their lives trying to conquer Everest, including four last weekend. But the tallest mountain in the world is not actually the most lethal. Approximately 3,000 climbers have successfully reached Everest’s peak, including a 13-year-old, a blind person, and a 73-year-old woman who this month broke her own record for oldest female climber. Here are five mountains considered to be more challenging and deadly than Everest. Climbers attempted to scale Kangchenjunga, the world’s third-highest mountain, for fifty years before finally reaching its peak in 1955. The mountain, plagued by avalanches and inclement weather, lacks a direct route, which can make for a confusing and treacherous climb. And while most mountains have boasted improved fatality rates in recent years thanks to better gear and technology, Kangchenjunga is the exception. Death rates since the 1990s have reached as high as 22 percent. Only 187 climbers have summited Kangchenjunga.

Ratusan pendaki telah kehilangan nyawa mereka cuba untuk menakluk Everest, termasuk 4 hujung minggu lalu. Tetapi gunung tertinggi di DUNIA tidak sebenarnya yang paling maut. Kurang 3,000 pendaki telah berjaya mencapai puncak Everest, termasuk yang berusia 13 tahun, orang buta, dan seorang wanita berusia 73 tahun yang bulan ini memecahkan rekod sendiri untuk pendaki wanita tertua. Berikut adalah 5 gunung yang dianggap lebih mencabar dan berbahaya berbanding ketinggian Everest. Pendaki cuba untuk skala Kangchenjunga, gunung ke-3 tertinggi di DUNIA, selama 50 tahun sebelum akhirnya sampai ke kemuncaknya pada tahun 1955. Gunung, dibelenggu oleh avalanches dan cuaca buruk, kekurangan laluan langsung, yang boleh membuat untuk pendakian yang mengelirukan dan khianat. Dan sementara kebanyakan gunung telah bongkaknya kadar kematian yang lebih baik dalam berkat tahun baru-baru ini kepada gear yang lebih baik dan teknologi, Kangchenjunga tidak terkecuali. Kadar kematian sejak tahun 1990-an telah mencapai setinggi 22 peratus. Hanya 187 pendaki telah summited Kangchenjunga.

(More information/maklumat lanjut) (View Google map/lihat peta Google)

K2, located between China and Pakistan - 28,251 feet

Image credit: Flickr user The Real Kvass

K2 kills one climber for every four who summit. Conquering the “holy grail of mountaineering” means dealing with steeper, icier slopes and less predictable weather than on Everest. Some 280 people have summited K2 since 1954, when it was first conquered. Dozens of deaths have been recorded since 1939, most of which occurred during the descent. While the overall death toll is reportedly less than Everest’s, the proportion of those killed to the number of people who have attempted climbing K2 is significantly higher. The death rate recorded since the 1990s sits just below Kangchenjunga’s at 19.7 percent.

K2 membunuh seorang pendaki untuk setiap sidang kemuncak 4 yang menakluk "Holy Grail gunung" ertinya berurusan dengan curam, cerun icier dan cuaca kurang diramalkan berbanding di Everest. Kira-kira 280 orang telah summited K2 sejak 1954, apabila ia mula-mula ditakluki. Berpuluh-puluh kematian telah dicatatkan sejak tahun 1939, kebanyakan yang berlaku semasa keturunan. Manakala jumlah kematian keseluruhan dilaporkan kurang daripada Everest, perkadaran mereka yang dibunuh dengan bilangan orang-orang yang telah cuba mendaki K2 adalah lebih tinggi. Kadar kematian yang dicatatkan sejak tahun 1990-an duduk betul-betul di bawah ini Kangchenjunga pada 19.7 peratus.

(More information/maklumat lanjut: 1. K2: Second Highest Mountain in the World/Gunung Kedua Tertinggi di Dunia; 2. K2: Some Background and History/Beberapa Latar belakang dan Sejarah) (View Google map)

Annapurna, Central Nepal - 26,545 feet

Image credit: Flickr user girolame

Since the first ascent in 1950, Annapurna has only been climbed by about 130 people, and approximately 53 have died trying. It may be only the 10th highest mountain peak in the world, but with a death rate of 41 percent, it is statistically the most dangerous.

Sejak pendakian yang pertama pada tahun 1950, Annapurna hanya memanjat oleh kira-kira 130 orang, dan kira-kira 53 telah meninggal dunia mencuba. Ia mungkin hanya puncak gunung ke-10 tertinggi di dunia, tetapi dengan kadar kematian sebanyak 41 peratus, ia adalah statistik yang paling berbahaya.

(More information/maklumat lanjut) (More images/lebih imej) 
(View Google map/lihat peta Google)

Nanga Parbat, Kashmir - 26,657 feet

Image credit: Flickr user *_*

Known affectionately as the Man Eater, Nanga Parbat is the ninth-largest mountain in the world. But its mountain face, at 15,000 feet, is the highest on the planet. This wall of ice on its southern side has mesmerized climbers since its first successful ascent in 1953. More than 263 people have summited the mountain since, but over the years 62 have died trying. Since the bulk of those deaths occurred before 1953, however, the mountain’s recent death rate is much improved at 5.5 percent, just above Everest’s 4.4 percent.

Dikenali di mata sebagai pemakan Manusia, Nanga Parbat gunung ke-9 terbesar di DUNIA. Tetapi muka gunung, pada 15,000 kaki, adalah yang tertinggi di planet ini. Ini dinding ais di sebelah selatan telah terpesona pendaki sejak pendakian kejayaan yang pertama pada tahun 1953. Lebih daripada 263 orang telah summited gunung sejak, tetapi lebih 62 tahun telah meninggal dunia mencuba. Oleh kerana sebahagian besar daripada mereka kematian berlaku sebelum 1953, bagaimanapun, kadar kematian baru-baru ini gunung banyak meningkat pada kadar 5.5 peratus, hanya di atas peratus Everest, 4,4.

(More information/maklumat lanjut: 1. Nanga Parbat; 2. Nanga Parbat: Naked Mountain) (View Google map/lihat peta Google)

The Eiger, Switzerland - 13,000 feet

Image credit: Flickr user anaulin

The Eiger, German for ogre, is nowhere near the tallest mountain, but it still has one of the most daunting reputations in the climbing world thanks to its infamous north face. Nicknamed Death Wall, the 6,000-foot face is so dangerous that it’s actually safest to climb during the coldest months of the year because fewer rocks will fall with the melting ice. The mountain was first summited in 1938 and at least 64 climbers have died attempting to do the same.

Eiger, Jerman untuk raksasa, tempat berhampiran gunung yang tertinggi, tetapi ia masih mempunyai 1 reputasi yang paling menakutkan dalam terima kasih DUNIA mendaki ke muka terkenal utara. Digelar Tembok Kematian, wajah 6,000 kaki begitu berbahaya bahawa ia sebenarnya selamat memanjat semasa bulan paling sejuk tahun kerana kurang batu akan jatuh dengan ais lebur. Gunung itu mula-mula summited pada tahun 1938 dan sekurang-kurangnya 64 pendaki telah meninggal dunia cuba untuk melakukan perkara yang sama.

(More information/maklumat lanjut: 1. Eiger; 2. The North Face of the Eiger, Switzerland) (View Google map/lihat peta Google)

(Source/sumber: Mental Floss. Edited. All information and map links added/semua maklumat dan link peta terkini)


LiquidMetal iPhone

With reports of the upcoming iPhone running rampant, one talented designer decided to show us what a LiquidMetal iPhone might look like. The result is this spectacular rendering, depicting the new iPhone with a larger widescreen, virtual home button and that weird new metal with its otherworldly characteristics.

To enjoy the full complement of pics from all angles, take a look at the full LiquidMetal iPhone gallery of this beautiful concept, which might be surprisingly close to the actual iPhone's appearance when it's delivered to its fanatical customers.

Dengan laporan iPhone akan datang berlari berleluasa, salah seorang pereka berbakat memutuskan untuk menunjukkan kepada kita betapa iPhone LiquidMetal mungkin kelihatan seperti. Keputusan ini terjemahan menakjubkan, menggambarkan iPhone baru dengan yang lebih besar skrin lebar, rumah butang maya dan bahawa logam baru yang aneh dengan ciri-ciri rohani.

Untuk menikmati lengkap Foto dari semua sudut, mengambil lihat galeri iPhone penuh LiquidMetal konsep ini indah, yang mungkin akan mengejutkan dekat dengan kemunculan iPhone sebenar apabila ia dihantar kepada pelanggan fanatik.


Livestream Broadcaster
It's never been easier to broadcast a live stream of video from remote locations, especially since Livestream Broadcaster burst on the scene this week. It's a complete US$495 system that revolves around a box that you attach to a camcorder, letting you stream HD video live to the web via Wi-Fi, 3G or 4G.

Looks like a quick and easy way to get live professional-quality 720p video online. No small feat, considering that other live broadcasting kits could run you more than US$5,000 - and even that is surprisingly cheap, doing something that would have been considered a miracle 10 years ago. (More information)

Ia tidak pernah menjadi semudah untuk menyiarkan aliran video secara langsung dari lokasi terpencil, terutama sejak Penyiar Livestream meletup di tempat kejadian minggu ini. Ia adalah 1 sistem yang lengkap US $ 495 yang berkisar sebuah kotak yang anda lampirkan pada camcorder, membiarkan anda stream video HD hidup kepada web melalui Wi-Fi, 3G atau 4G. Kelihatan seperti cara yang cepat dan mudah untuk mendapatkan hidup profesional-video dalam talian yang berkualiti 720p. Tiada pencapaian kecil, memandangkan bahawa kit penyiaran hidup lain dapat menjalankan kamu lebih daripada AS $ 5,000 - dan malah yang menghairankan murah, melakukan sesuatu yang telah dianggap keajaiban 10 tahun lalu.

Wish U Were here . . .

Dedicated to all the AMAZING Egyptian men and women behind the peaceful protests.  Many thanks to Channel 4 News, PBS, Daily News Egypt, CBS, Al Masry Al Youm, Al Jazeera, HBO, Newsweek, Russia Today, Associated Press and IBN for the footage. Songwriters: Kanye West, Malik Jones, Dexter Mills, Jeff Bhasker, Jay Jenkins Producers: Kanye West, Jeff Bhasker Recorders: Andrew Dawson, Anthony Kilhoffer Keyboards: Jeff Bhasker. Background vocals: Mr Hudson, Tony Williams Mix engineer: Manny Marroquin Assistant engineers: Christian Plata, Erik Madrid Artist: Kanye West. Time Of video: 04:03

The video explains the rest . . .

'Don't let yourself by the Train'

AMARAN: video ini mengandungi adegan bahawa sesetengah penonton mungkin di dapati sangat meresahkan. Budi bicara penonton yang waras dinasihatkan. Apabila anda melihat kemarahan manifesting diri mereka di depan mata anda sendiri, maka tidak mengabaikan sebab mengapa kita telah dimaklumkan tentang mereka. Masa kita sedang berjalan dan kita terperangkap dalam kehidupan DUNIAWI, wahai insan insaflah kita mengabaikan akan menyembah Allah Subhanahuwa Ta’ala, sebelum terlambat! 

WARNING: This video contains scenes that some viewers may find upsetting. Sensible viewer discretion is advised. When you see these Signs manifesting themselves in front of your very own eyes, then dont ignore the reason why we have been informed about them . . . our time is running out and we are trapped in our mundane lives ignoring the immense honour of worshipping God Almighty ‘Allah Subhanahuwa Ta’ala’ before it's too late! Time Of video: 10:00. The video explains the rest . . .

Remember: "Don't let yourself left by the Train"

Our Responsibility @GOLDMINE 1WORLD Community Should Render Back the trusts to those to Whom they Due: (@18 Group Of people) Poor People, Orphan, Single Mother, Single Father, Student, Low In Come, Jobless, Disable, Patient, Old Citizen, Prisoner, Bankruptcy, FARMER, Fishermen, RICH People, All RACES, All Country And All Government In theWhole WORLD. theWORLD for free! New WORLD Principle:  ASSETProperty "It's NOT For SALE, It's Not For Bought, It's FREE!:  *Free House *Free Car * Free Education: College, University. *Free ELETRICAL GOODs: Air Con, PC Laptops, Home Theatre. *Free FURNITURE: Sofa Set, Bed Set, Sauna Bath, Kitchen Cabinet, Dining Table. *Free Vacation: Travelling Around the WORLD, Holiday, HAJ, UMRAH, NOW EveryONE CAN Fly, Hotels. *Free Life Insurance: (Free Hospital Fund, Free Funeral Fund, Free Death Fund, Free Pension Fund).

Solar-powered airplane embarks on first transcontinental flight
God Almighty says in the Holy Quran: ‘Say, "Indeed, my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are for Allah , Lord of the worlds. No partner has He. And this I have been commanded, and I am the first (among you) of the Muslims.’ (Firman Allah Taala:"Katakanlah: Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tiada sekutu bagiNya dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan dan aku adalah orang Islam yang awal (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahNya)." (Al An’aam: 162-163)


Cc1WC’sNEWS: ‘Memulakan kapal terbang berkuasa solar dalam penerbangan pertama merentasi’ 
By 1WORLDCommunity MalaysianTIME Friday May 25, 2012

Solar-Powered Airplane First Flight

Kapal terbang berkuasa solar eksperimen yang memulakan penerbangan pertama benua pada hari Khamis, Associated Press melaporkan. Pesawat Solar Impulse meninggalkan Switzerland dan selepas perubahan perintis yang dilakukan di Sepanyol, harus sampai ke Afrika Utara minggu depan. Pesawat ini mempunyai lebar sayap 207 kaki dan lebih daripada 12,000 panel solar.

Projek ini bermula pada tahun 2003 dan dianggarkan berharga kira-kira US $ 100 juta lebih daripada 10 tahun. Swiss mengembara ke Belgium dan Perancis tahun lalu untuk melengkapkan penerbangan pertama Solar Impulse antarabangsa.

Misi ke Afrika digambarkan sebagai raptai berpakaian akhir sebelum penerbangan seluruh dunia yang akan termasuk berhenti di Amerika Syarikat menggunakan model yang lebih baru dan lebih baik yang dijadualkan akan diumumkan pada tahun 2014.

GENEVA - 1 eksperimen yang berkuasa solar kapal terbang berlepas dari Switzerland pada pertama merentasi penerbangan Khamis, bertujuan untuk mencapai Afrika Utara minggu depan.

Andre Borschberg merancang untuk mengambil saiz jumbo jet-Impulse pesawat Suria pertama ke Madrid, Sepanyol, pada hari Jumaat. Bertrand Piccard rakannya akan mengambil alih teraju pesawat untuk regangan kedua perjalanan 2500 kilometer (1,554 batu) kepada ibu negara Rabat Maghribi.

Kabus di pelarian di pangkalan rumah di Payerne, Switzerland, melambatkan mengambil kira 2 jam, menunjukkan bagaimana terdedah prototaip pesawat 1 tempat duduk adalah untuk cuaca buruk. "Kita tidak boleh terbang ke awan kerana ia tidak direka untuk itu," Borschberg berkata sebagai dia pandu satah lambat geraknya dengan 63 meter (207 kaki) lebar sayap ke arah bandar timur Perancis Lyon pada kelajuan pelayaran hanya 70 km sejam (43,5 mph).

Sebelum mendarat di Madrid pada awal pagi Jumaat, Borschberg akan menghadapi cabaran-cabaran lain, termasuk untuk overfly pergunungan Pyrenees bahawa berasingan Perancis dan Sepanyol.

Hanya dalam kes berlaku malapetaka yang salah, Borschberg mempunyai payung terjun di dalam kabin kecil bahawa dia berharap tidak pernah menggunakan. "Apabila anda mengambil payung, ia tidak pernah hujan," katanya berjenaka dalam panggilan satelit dengan Press Bersekutu.

Piccard - anak dan cucu peneroka laut Jacques Piccard balloonist Auguste Piccard - akan mempunyai menyeberangi Selat Gibraltar yang berangin dari Eropah ke Afrika.

Pasukan telah dijemput untuk Maghribi Mohammed VI oleh Raja di negara ini untuk mempamerkan kelebihan teknologi solar.

Maghribi adalah kira-kira untuk memulakan pembinaan loji tenaga solar secara besar-besaran di Ouarzazate. Loji akan membentuk sebahagian daripada grid tenaga solar di seluruh negara dengan kapasiti tahun 2000 megawatt menjelang tahun 2020.

Misi digambarkan sebagai latihan penutup akhir bagi penerbangan mengelilingi dunia secara dengan pesawat baru dan lebih baik pada tahun 2014. Bahawa perjalanan termasuk berhenti di Amerika Syarikat, kata Borschberg.

Pada tahun 2010, Switzerland terbang tanpa henti selama 26 jam untuk menunjukkan bahawa 12,000 sel solar yang dipasang pada pesawat boleh menyerap cahaya matahari yang cukup untuk menyimpan pesawat udara sepanjang malam. Setahun kemudian, dia telah mengambil Solar Impulse dalam penerbangan antarabangsa yang pertama ke Belgium dan Perancis.

Projek ini bermula pada tahun 2003 dan dianggarkan berharga kira-kira US $ 100 juta lebih daripada 10 tahun.

Remember: "Don't let yourself left by the Train"Solar-powered airplane embarks on first transcontinental flight

Solar-Powered Airplane First Flight

An experimental solar-powered airplane embarked on its first transcontinental flight on Thursday, The Associated Press reported. The Solar Impulse plane left Switzerland and, after a pilot change in Spain, should reach North Africa next week. The aircraft features a 207-foot wingspan and more than 12,000 solar panels.

The project began in 2003 and is estimated to cost about $100 million over 10 years. The Swiss traveled to Belgium and France last year to complete the Solar Impulse’s first international flight.

The mission to Africa is described as the final dress rehearsal before a round-the-world flight that will include stops in the United States using a newer and more improved model scheduled to be unveiled in 2014.

GENEVA - An experimental solar-powered airplane took off from Switzerland on its first transcontinental flight Thursday, aiming to reach North Africa next week.

Pilot Andre Borschberg planned to take the jumbo jet-size Solar Impulse plane on its first leg to Madrid, Spain, by Friday. His colleague Bertrand Piccard will take the helm of the aircraft for the second stretch of its 2,500-kilometer (1,554-mile) journey to the Moroccan capital Rabat.

Fog on the runaway at its home base in Payerne, Switzerland, delayed the take off by two hours, demonstrating how susceptible the prototype single-seater aircraft is to adverse weather. "We can't fly into clouds because it was not designed for that," Borschberg said as he piloted the lumbering plane with its 63-meter (207-foot) wingspan toward the eastern French city of Lyon at a cruising speed of just 70 kilometers an hour (43.5 mph).

Before landing in Madrid in the early hours of Friday, Borschberg will face other challenges, including having to overfly the Pyrenees mountains that separate France and Spain.

Just in case things go disastrously wrong, Borschberg has a parachute inside his tiny cabin that he hopes never to use. "When you take an umbrella it never rains," he joked in a satellite call with The Associated Press.

Piccard – the son of undersea explorer Jacques Piccard and grandson of balloonist Auguste Piccard – will have to cross the windy Straits of Gibraltar from Europe to Africa.

The team has been invited to Morocco by the country's King Mohammed VI to showcase the cutting edge of solar technology.

Morocco is about to start construction on a massive solar energy plant at Ouarzazate. The plant will form part of a country-wide solar energy grid with a capacity of 2000 megawatts by 2020.

The mission is described as the final dress rehearsal for a round-the-world flight with a new and improved aircraft in 2014. That trip will include stops in the United States, said Borschberg.

In 2010, the Swiss flew non-stop for 26-hour to demonstrate that the 12,000 solar cells attached to the aircraft can soak up enough sunlight to keep the plane airborne through the night. A year later, he took Solar Impulse on its first international flight to Belgium and France.

The project began in 2003 and is estimated to cost about $100 million over 10 years.


LiquidMetal iPhone

With reports of the upcoming iPhone running rampant, one talented designer decided to show us what a LiquidMetal iPhone might look like. The result is this spectacular rendering, depicting the new iPhone with a larger widescreen, virtual home button and that weird new metal with its otherworldly characteristics.

To enjoy the full complement of pics from all angles, take a look at the full LiquidMetal iPhone gallery of this beautiful concept, which might be surprisingly close to the actual iPhone's appearance when it's delivered to its fanatical customers.

Dengan laporan iPhone akan datang berlari berleluasa, salah seorang pereka berbakat memutuskan untuk menunjukkan kepada kita betapa iPhone LiquidMetal mungkin kelihatan seperti. Keputusan ini terjemahan menakjubkan, menggambarkan iPhone baru dengan yang lebih besar skrin lebar, rumah butang maya dan bahawa logam baru yang aneh dengan ciri-ciri rohani.

Untuk menikmati lengkap Foto dari semua sudut, mengambil lihat galeri iPhone penuh LiquidMetal konsep ini indah, yang mungkin akan mengejutkan dekat dengan kemunculan iPhone sebenar apabila ia dihantar kepada pelanggan fanatik.


Livestream Broadcaster
It's never been easier to broadcast a live stream of video from remote locations, especially since Livestream Broadcaster burst on the scene this week. It's a complete US$495 system that revolves around a box that you attach to a camcorder, letting you stream HD video live to the web via Wi-Fi, 3G or 4G.

Looks like a quick and easy way to get live professional-quality 720p video online. No small feat, considering that other live broadcasting kits could run you more than US$5,000 - and even that is surprisingly cheap, doing something that would have been considered a miracle 10 years ago. (More information)

Ia tidak pernah menjadi semudah untuk menyiarkan aliran video secara langsung dari lokasi terpencil, terutama sejak Penyiar Livestream meletup di tempat kejadian minggu ini. Ia adalah 1 sistem yang lengkap US $ 495 yang berkisar sebuah kotak yang anda lampirkan pada camcorder, membiarkan anda stream video HD hidup kepada web melalui Wi-Fi, 3G atau 4G. Kelihatan seperti cara yang cepat dan mudah untuk mendapatkan hidup profesional-video dalam talian yang berkualiti 720p. Tiada pencapaian kecil, memandangkan bahawa kit penyiaran hidup lain dapat menjalankan kamu lebih daripada AS $ 5,000 - dan malah yang menghairankan murah, melakukan sesuatu yang telah dianggap keajaiban 10 tahun lalu.

Wish U Were here . . .

Dedicated to all the AMAZING Egyptian men and women behind the peaceful protests.  Many thanks to Channel 4 News, PBS, Daily News Egypt, CBS, Al Masry Al Youm, Al Jazeera, HBO, Newsweek, Russia Today, Associated Press and IBN for the footage. Songwriters: Kanye West, Malik Jones, Dexter Mills, Jeff Bhasker, Jay Jenkins Producers: Kanye West, Jeff Bhasker Recorders: Andrew Dawson, Anthony Kilhoffer Keyboards: Jeff Bhasker. Background vocals: Mr Hudson, Tony Williams Mix engineer: Manny Marroquin Assistant engineers: Christian Plata, Erik Madrid Artist: Kanye West. Time Of video: 04:03

The video explains the rest . . .

'Don't let yourself by the Train'

AMARAN: video ini mengandungi adegan bahawa sesetengah penonton mungkin di dapati sangat meresahkan. Budi bicara penonton yang waras dinasihatkan. Apabila anda melihat kemarahan manifesting diri mereka di depan mata anda sendiri, maka tidak mengabaikan sebab mengapa kita telah dimaklumkan tentang mereka. Masa kita sedang berjalan dan kita terperangkap dalam kehidupan DUNIAWI, wahai insan insaflah kita mengabaikan akan menyembah Allah Subhanahuwa Ta’ala, sebelum terlambat! 

WARNING: This video contains scenes that some viewers may find upsetting. Sensible viewer discretion is advised. When you see these Signs manifesting themselves in front of your very own eyes, then dont ignore the reason why we have been informed about them . . . our time is running out and we are trapped in our mundane lives ignoring the immense honour of worshipping God Almighty ‘Allah Subhanahuwa Ta’ala’ before it's too late! Time Of video: 10:00. The video explains the rest . . .

Remember: "Don't let yourself left by the Train"

Our Responsibility @GOLDMINE 1WORLD Community Should Render Back the trusts to those to Whom they Due: (@18 Group Of people) Poor People, Orphan, Single Mother, Single Father, Student, Low In Come, Jobless, Disable, Patient, Old Citizen, Prisoner, Bankruptcy, FARMER, Fishermen, RICH People, All RACES, All Country And All Government In theWhole WORLD. theWORLD for free! New WORLD Principle:  ASSETProperty "It's NOT For SALE, It's Not For Bought, It's FREE!:  *Free House *Free Car * Free Education: College, University. *Free ELETRICAL GOODs: Air Con, PC Laptops, Home Theatre. *Free FURNITURE: Sofa Set, Bed Set, Sauna Bath, Kitchen Cabinet, Dining Table. *Free Vacation: Travelling Around the WORLD, Holiday, HAJ, UMRAH, NOW EveryONE CAN Fly, Hotels. *Free Life Insurance: (Free Hospital Fund, Free Funeral Fund, Free Death Fund, Free Pension Fund).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...