Wednesday, 18 December 2013

Amerika Syarikat untuk mengendalikan Sistem ABM di Eropah walaupun perjanjian P5 + 1 dengan Iran . . .

Tentera Amerika Syarikat berdiri di hadapan bateri peluru berpandu Patriot di pangkalan tentera di bandar utara Morag Poland. (US soldiers stand in front of a Patriot missile battery at an army base in the northern Polish town of Morag. (AFP Photo/Wojtek Radwanski – think IN pictures @1WORLD Community)

SitiWanMahani - Amerika Syarikat akan menggunakan sistem pertahanan peluru berpandu di Eropah walaupun kemajuan dalam rundingan nuklear Iran, kata Setiausaha Pertahanan Chuck Hagel. Berita itu datang sebagai Rusia mengesahkan penempatan peluru berpandu Iskander di rantau Kaliningrad, yang bersempadan dengan EU.

Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Chuck Hagel secara rasmi dimaklumkan rakan Rusia semasa telepersidangan video pada hari Isnin bahawa Pelan Tindakan Bersama P5 + 1, membuat kesimpulan antara Iran dan P5 + 1 negara anggota mengenai program nuklear Teheran, “tidak menghapuskan keperluan untuk sekutu Amerika Syarikat dan Eropah untuk terus melaksanakan rancangan pertahanan peluru berpandu di Eropah,” laman website Jabatan Pertahanan melaporkan.

Hagel yakin rakan Rusia beliau, Sergey Shoigu, bahawa “usaha pertahanan peluru ber-pandu NATO tidak menimbulkan ancaman kepada Rusia dan menggesa kedua-dua pihak terus rundingan mengenai rancangan masa depan peluru berpandu di Eropah,” kata Pentagon.

US to deploy ABM systems in Europe despite P5 + 1 deal with Iran

The US will deploy its missile defense system in Europe despite progress in Iran nuclear talks, Defense Secretary Chuck Hagel said. The news came as Russia confirmed the deployment of Iskander missiles in Kaliningrad region, bordering the EU.

The US Secretary of Defense Chuck Hagel has officially informed his Russian counterpart during a video teleconference on Monday that the P5+1 Joint Plan of Action, concluded between Iran and P5+1 member states regarding Tehran’s nuclear program, “does not eliminate the need for US and European allies to continue implementing missile defense plans in Europe,” the Defense Department’s website reported.

Hagel assured his Russian counterpart, Sergey Shoigu, that “NATO missile defense efforts pose no threat to Russia and urged that both sides continue consultations on future missile plans in Europe,” the Pentagon said.

Setiausaha Pertahanan Chuck Hagel dan kanan kakitangan pertahanan bertemu bual secara langsung dengan Menteri Rusia Pertahanan Sergey Shoygu melalui video  (Secretary of Defense Chuck Hagel and senior defense staff meet with Russian Minister of Defense Sergey Shoygu via video (Photo from flickr.com/secdef – think IN pictures @1WORLD Community)

Moscow telah berharap bahawa sistem peluru berpandu Amerika Syarikat akan ditarik balik, kerana perjanjian itu ditandatangani oleh Iran Tehran dan P5 + 1 pada 24 November di Geneva.

Apabila perjanjian program nuklear telah ditandatangani, Menteri Luar Rusia Sergey Lavrov melahirkan harapan (Sergey Lavrov expressed the hope) bahawa Amerika Syarikat tidak lagi mempunyai sebab untuk membina perisai pertahanan peluru berpandu yang telah lama disebut-sebut di Eropah - jika Iran memenuhi tanggungjawabnya.

“Jika perjanjian Iran itu dimasukkan ke dalam amalan, sebab yang dinyatakan bagi pem-binaan perisai pembelaan akan tidak lagi terpakai,” Lavrov kepada wartawan di Rom.

Dalam ucapan tahunannya (annual address) kepada Perhimpunan Persekutuan pada 12 Disember, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata bahawa “mana-mana masalah antarabangsa boleh dan mesti diselesaikan melalui cara politik”.

“Program nuklear Iran pernah berkhidmat sebagai sebab utama bagi menggerakkan perisai peluru berpandu,” kata Putin. “Dan apa yang kita ada sekarang? Masalah nuklear Iran adalah pudar, manakala perisai peluru berpandu itu masih di tempatnya. Lebih-lebih lagi, ia masih kian membangun.”

Terperangkap dalam rerambut silang Iskander ini

Hanya beberapa jam menjelang sidang video Moscow - Washington antara menteri-menteri pertahanan, Kementerian Pertahanan Rusia mengesahkan (confirmed) laporan media Jerman di penempatan jarak dekat peluru berpandu Iskander di wilayah barat negara Kaliningrad, yang dikelilingi oleh negara-negara anggota NATO.

Moscow berkata ia tidak melanggar perjanjian antarabangsa, tetapi Amerika Syarikat berkata bahawa balistik penugasan pertahanan peluru berpandu di Poland kini dalam lingkungan 500 kilometer peluru berpandu Iskander, yang boleh bersenjata dengan kepala peledak nuklear.

Moscow has been hoping that the US missile system would be withdrawn, since the Iranian deal signed by Tehran and the P5 + 1 on November 24 in Geneva.

Once the nuclear program deal was signed, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov expressed the hope that the US would no longer have a reason to build the long-touted missile defense shield in Europe – if Iran fulfills its obligations.

“If the Iran deal is put into practice, the stated reason for the construction of the defense shield will no longer apply,” Lavrov told journalists in Rome.

In his annual address to the Federal Assembly on December 12, Russian President Vladimir Putin said that “any international problem can and must be solved through political means”.

“Iran’s nuclear program once served as the key reason for deploying missile shields,” Putin said. “And what do we have now? Iran’s nuclear problem is fading, while the missile shield remains in place. Moreover, it is still developing.”

Caught in Iskander’s Crosshairs

Just hours ahead of the Moscow-Washington videoconference between the defense ministers, the Russian Defense Ministry confirmed a German media report on the deployment of short-range Iskander missiles in the country’s western enclave of Kaliningrad, which is surrounded by NATO member countries.

Moscow said it does not violate international agreements, but said that US ballistic missile defense deployments in Poland are now within the 500-kilometer range of Iskander missiles, which can be armed with a nuclear warhead.

Satu pelancar peluru berpandu jarak dekat balistik Iskander-E. (An Iskander-E short-range ballistic missile launcher. (RIA Novosti/kbm engineering design bureau – think IN pictures @1WORLD Community)

“Taktikal sistem peluru berpandu balistik Iskander adalah benar-benar dalam inventori peluru berpandu daerah Barat Rusia tentera dan angkatan meriam,” kata jurucakap Kementerian Pertahanan Mejar Jeneral Igor Konashenkov kepada wartawan. Konashenkov berkata bahawa “kawasan penempatan tertentu Iskander bahagian peluru berpandu di wilayah Barat Perintah tidak bercanggah mana-mana perjanjian antarabangsa perjanjian.”

Reaksi dari NATO tidak lama akan datang. Amerika Syarikat, Poland dan 3 negara Baltik: Estonia, Lithuania dan Latvia, semua telah menyatakan kebimbangan kukuh pada Iskander yang digunakan di Kaliningrad.

“Kami menggesa Rusia tidak mengambil langkah-langkah untuk menjejaskan kestabilan rantau ini,” AFP melaporkan timbalan jurucakap Jabatan Negara Marie Harf sebagai berkata.

“Ini adalah satu perkara yang NATO dan kita boleh mengharapkan perundingan mungkin dan tindakan . . . di peringkat NATO dan EU,” kata Kementerian Luar Poland dalam satu kenyataan.

Artis Pabriks, Menteri Pertahanan Latvia, berkata langkah Rusia terancam “beberapa bandar Baltik.”

“Adalah jelas bahawa ia adalah berita membimbangkan, kerana ia adalah salah satu daripada hujah-hujah yang mengubah keseimbangan kuasa di rantau kita,” Baltic News Service melaporkan Pabriks sebagai berkata.

‘Matlamat sebenar Amerika Syarikat adalah peringkat baru keunggulan di Eropah’

Rusia sentiasa mensyaki bahawa Amerika Syarikat telah menempatkan sistem pertahanan peluru berpandu bukan sahaja di Eropah, tetapi sepenuhnya beroperasi senjata serangan pertama. Amaran pertama sistem peluru berpandu Iskander yang digunakan di Kaliningrad sebagai tindak balas kepada IBM penempatan Eropah telah disuarakan oleh kemudian Presiden Dmitry Medvedev pada tahun 2008.

Putin adalah lebih mutlak dalam penilaian terbarunya daripada ABM Eropah.

“Kami juga sedar bahawa sistem pertahanan peluru berpandu hanya pertahanan nama, manakala dalam realiti ia merupakan satu elemen penting dalam potensi serangan strategik,” kata Putin ucapannya kepada Perhimpunan Persekutuan, sambil menambah bahawa Rusia telah “rapat berikut evolusi ‘bersifat yg menenangkan serangan nuklear’ konsep yang dikenali sebagai” tentera Amerika Syarikat . Putin berkata program Amerika Syarikat telah direka “untuk membuat kejutan kepada apa yang dikenali sebagai baki strategik kuasa.”

“Kami sedar tentang itu. Dan kita tahu apa yang kita perlu lakukan,” Putin memberi Amaran.

“The Iskander tactical ballistic missile systems are really in the inventory of the Russia’s Western military district’s missile and artillery forces,” Defense Ministry spokesman Maj. Gen. Igor Konashenkov told journalists. Konashenkov said that “specific deployment areas of Iskander missile divisions on the Western Command territory does not contradict any of the international treaties of agreements.”

The reaction from NATO was not long in coming. The US, Poland and three Baltic states: Estonia, Lithuania and Latvia, have all expressed strong concern at Iskander being deployed in Kaliningrad.

“We've urged Russia to take no steps to destabilize the region,” AFP reported State Department deputy spokeswoman Marie Harf as saying.

“This is a matter for NATO and we can expect possible consultations and action . . . at the NATO and EU level," Poland’s Foreign Ministry said in a statement.

Artis Pabriks, Latvia's Defense Minister, said that Russia’s move threatened “several Baltic cities.”

“It is clear that it is alarming news, as it is one of the arguments changing the balance of power in our region,” Baltic News Service reported Pabriks as saying.

‘US real goal is new stage of superiority in Europe’

Russia has always suspected that the US was deploying not just missile defense systems in Europe, but fully-fledged first strike weapons. The first warning of Iskander missile systems being deployed in Kaliningrad in response to the European IBM deployment was voiced by then-President Dmitry Medvedev in 2008.

Putin was much more categorical in his latest assessment of the European ABM.

“We are well aware of the fact that the missile defense system is only defensive in name, whereas in reality it is an essential element of a strategic offensive potential,” Putin said his address to the Federal Assembly, adding that Russia was “closely following the evolution of the so-called ‘disarming nuclear strike’ concept” of the US military. Putin said the US program was designed “to upset what is known as the strategic balance of power.”

“We are well aware of that. And we know what we need to do about it,” Putin warned.

Presiden Rusia Vladimir Putin membaca alamat tahunannya kepada Perhimpunan Persekutuan di Dewan St George Kremlin. (Russian President Vladimir Putin reads his annual address to the Federal Assembly in the St. George's Hall of the Kremlin. (RIA Novosti/Dmitry Astakhov – think IN pictures @1WORLD Community)

Minggu lepas, Rusia Timbalan Perdana Menteri Dmitry Rogozin memberi Amaran (Dmitry Rogozin warned) bahawa Rusia akan menggunakan senjata nuklear jika ia berada di bawah serangan, sambil menambah bahawa kemungkinan ini berfungsi sebagai penghalang utama kepada provocateurs penceroboh yang berpotensi.

“Satu eksperimen boleh selama mana yang diingini dengan menggerakkan kepala peledak bukan nuklear pada pembawa peluru berpandu strategik. Tetapi seseorang itu perlu ingat bahawa jika terdapat serangan terhadap kami, kami pasti akan mengambil jalan keluar dengan menggunakan senjata nuklear dalam keadaan tertentu untuk mempertahankan kepentingan wilayah dan negeri kami,” Rogozin, ketua industri pertahanan berkata pada hari Rabu bercakap di Negeri Duma, rumah yang lebih rendah.

Aleksey Pushkov, pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Luar Negara Duma Rusia, rumah rendah parlimen, berkata dalam satu temu bual untuk RT bahawa dari hujah barat yang bermula menyokong idea ABM Eropah adalah “sangat cacat” dan kedua-dua Utara hujah Korea dan Iran digunakan untuk mewajarkan Amerika ABM di Eropah “hanya palsu.”

“Matlamat sebenar adalah untuk mewujudkan satu peringkat baru dalam keunggulan Amerika di Eropah, untuk cuba meneutralkan potensi nuklear sekurang-kurangnya sebahagiannya Rusia dan mahu mewujudkan bon baru antara Amerika Syarikat dan Eropah,” Pushkov memberitahu RT.

Last week, Russian Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin warned that Russia would use nuclear weapons if it came under attack, adding that this possibility serves as the main deterrent to potential provocateurs and aggressors.

“One can experiment as long as one wishes by deploying non-nuclear warheads on strategic missile carriers. But one should keep in mind that if there is an attack against us, we will certainly resort to using nuclear weapons in certain situations to defend our territory and state interests,” Rogozin, the defense industry chief said on Wednesday speaking at the State Duma, the lower house.

Aleksey Pushkov, the chairman of the Foreign Affairs Committee of the Russian State Duma, the lower house of parliament, said in an interview to RT that from the very beginning western argument backing the idea of the European ABM was “deeply flawed” and both North Korean and Iranian arguments used to justify American ABM in Europe “are just fake.”

“The real goal is to create a new stage of American superiority in Europe, to try to neutralize at least partially Russian nuclear potential and to create the new bond between the US and Europe,” Pushkov told RT.


I'm Telling YOU, SOME people Are Starting to Wake Up! 
(Bangunlah, bangun JANGAN Tidur lagi) . . .English/Malay Subtitles - FASA 3 (PerHAMBAan dipersetujui)  
or (+playlist) hits here: https://www.youtube.com/watch?v=YFlF9BHpsFA&list=PL344ckAXLKDPO-SkNSdLJB6EVW3wT0Lg_

RUSIA mengutuk PEMBUNUHAN Beramai-ramai di Adra, MENYERU Masyarakat DUNIA untuk bertindak balas . . .SitiWanMahani - Kementerian Luar Rusia telah mengutuk pembunuhan beramai-ramai di bandar Adra, 20 kilometer ke utara Damsyik. Mangsa berkata kumpulan pemberontak jihad melaksanakan berpuluh-puluh orang awam, termasuk kanak-kanak, pemotongan kepala mereka atau membakar mereka hidup-hidup.

“Moscow yakin bahawa perbuatan itu perlu tegas mengutuk dan masyarakat antara-bangsa secara aktif perlu menghadapi pelaku dan perbuatan pembiayai,” Aleksandr Lukashevich, jurucakap Kementerian Luar Rusia, berkata dalam satu kenyataan.

Walaupun tentera Syria terus menolak luas untuk mendapatkan pemberontak daripada Adra, RT Arab telah berkumpul akaun saksi apa yang berlaku di bandar itu minggu lepas, apabila ia telah ditangkap oleh pemberontak Islam di hadapan Al-Nusra dan Tentera Islam.

Mereka yang berjaya melarikan diri keganasan di Adra dan sampai ke Damsyik menga-takan mereka melihat militan penyembelihan Alawit, Druze, Kristian dan Syiah sewenang-wenangnya. Takut wawancara mereka mungkin mendatangkan mudarat kepada saudara-mara mereka masih di bandar yang diduduki, yang pelarian terselamat meminta untuk tidak mendedahkan identiti mereka.

RUSSIA Condemns Adra massacre, Calls On 
WORLD Community to react . . .

Russia’s Foreign Ministry has condemned massacre in the town of Adra, 20 kilometers north of Damascus. Survivors say jihadist rebel groups executed dozens of civilians, including children, beheading them or burning them alive.

“Moscow is convinced that such acts have to be decisively condemned and the international community should actively confront the perpetrators and financers of those acts,” Aleksandr Lukashevich, spokesman for the Russian Foreign Ministry, said in a statement.

While the Syrian army continues its broad push to get the insurgents out of Adra, RT Arabic has gathered eyewitness accounts of what happened in the town last week, when it was captured by Islamist rebels of the Al-Nusra front and the Army of Islam.

Those who managed to flee the violence in Adra and reach Damascus say they saw the militants slaughtering Alawites, Druze, Christians and Shiites indiscriminately. Fearing their interviews might do harm to their relatives still in the occupied town, the fugitive survivors asked not to reveal their identities.

Tentera Syria dalam misi untuk memaksa pemberontak keluar dari bandar Adra. (The Syrian army on a mission to force rebels out of the town of Adra. (Still from RT video – think IN pictures @1WORLD Community)

Salah seorang daripada mereka memberitahu RT bahawa semua pegawai-pegawai di bandar telah membunuh “tidak kira apa golongan agama yang mereka anuti.”

“Antaranya adalah orang-orang yang tidak menyokong mana-mana pihak yang berperang – yang bukan pembangkang atau kerajaan Walau bagaimanapun, mereka telah turut didera - Mereka diganasi dan digunakan sebagai perisai manusia,” kata saksi itu.

Tidak ada cara yang boleh dipercayai pada masa ini untuk berkomunikasi dengan orang yang terperangkap di dalam Adra, tetapi RT Arab Abutaleb Albohaya, menyampaikan dari Damsyik, memetik pegawai-pegawai negara sebagai berkata bahawa “kekejaman ter-hadap penduduk awam adalah berterusan.”

“Apa yang berlaku di Adra tidak dapat difikirkan,” kata seorang daripada pelarian Adra memberitahu RT. “Kanak-kanak yang disembelih dan dibuang keluar dari tingkap. Tetapi tiada siapa yang melakukan apa-apa. Krisis di Syria terus dalam persekitaran di mana tidak ada undang-undang antarabangsa, termasuk yang berkaitan dengan operasi separa tentera.”

One of them told RT that all of the officials in the town were killed “no matter what religious groups they belonged to.”

"Among them were people who did not support any of the warring parties – neither the opposition nor the government. Nevertheless, they have been abused – they were terrorized and used as human shields,” the witness said.

There’s no reliable way at the moment to communicate with the people trapped inside Adra, but RT Arabic’s Abutaleb Albohaya, reporting from Damascus, cites the country’s officials as saying that “the atrocities against the civilian population are continuing.”

“What is happening in Adra is unthinkable,” one of the Adra escapees told RT. “Children are being slaughtered and thrown out of the windows. But no one is doing anything. The crisis in Syria continues in an environment where there is no international law, including those relating to the paramilitary operations.”


@Syricide #Tartous pengikut setia dikebumikan hari ini dari #Adra. Mendesak soalan yang tidak akan hilang. . . dimanakah pengkebumian ghouta? (@Syricide #Tartous loyalists buried today from #Adra. Begging the question that won't go away . . . where are the ghouta burials? (think IN pictures @1WORLD Community)

Human Rights Watch telah menilai laporan yang keluar dari Adra .

“Saya takut kita tidak boleh memberi komen pada peringkat ini, sebagai penyelidikan kami masih berterusan dan ia amat sukar untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai apa yang berlaku di Adra dan yang bertanggungjawab untuk penyalahguna-annya,” Lama Fakih, Syria pemantau dan Lebanon penyelidik memberitahu RT dalam e-mel.

Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah (ICRC) telah mengadu bahawa Adra tidak boleh diakses kepada pakar-pakar itu.

“Kami tidak mempunyai akses kepada kawasan ini dan tidak boleh mengesahkan atau menafikan apa-apa maklumat yang diedarkan,” kata ICRC dalam jawapan kepada permin-taan RT untuk komen.

Kerajaan di Damsyik, sementara itu, mahu menarik perhatian PBB untuk acara-acara di Adra. Kementerian Luar Syria menghantar surat aduan ke PBB pada hari Isnin, menga-takan bahawa lebih daripada 100 orang telah dibunuh oleh Barisan al-Nusra dan Briged Islam di pinggir bandar ibu kota.

“Adra telah melihat beberapa jenayah ngeri,” Nizar Skif, pengerusi Kesatuan Peguam di Syria, memberitahu RT. Antara kekejaman, peguam itu berkata laporan daripada” sadisme, “orang yang "dibuang ke dalam relau” dan “rumah dibakar dengan orang dalam.”

Human Rights Watch has been evaluating the reports coming out of Adra.

“I am afraid we cannot comment at this stage, as our research is still ongoing and it has been very difficult to get accurate information about what is happening in Adra and who is responsible for the abuses,” Lama Fakih, the watchdog’s Syria and Lebanon Researcher told RT in an e-mail.

The International Committee of the Red Cross (ICRC) has complained that Adra is inaccessible to its experts.

"We don't have access to this area and can neither confirm nor deny any information circulating," the ICRC said in a reply to RT’s request for comment.

The government in Damascus, meanwhile, wants to draw the UN’s attention to events in Adra. The Syrian Foreign Ministry sent a letter of complaint to the United Nations on Monday, saying that more than 100 people were massacred by the al-Nusra Front and the Islam Brigade in a suburb of the capital.

“Adra has seen some horrific crimes,” Nizar Skif, chairman of the Union of Lawyers in Syria, told RT. Among the atrocities, the lawyer said were reports of “sadism,” of people being “thrown into the furnaces” and “houses burned with people inside.”

Tentera Syria dalam misi untuk memaksa pemberontak keluar dari bandar Adra. (The Syrian army on a mission to force rebels out of the town of Adra. (Still from RT video – think IN pictures @1WORLD Community)

Bercakap di Brussels pada hari Isnin, Menteri Luar Rusia, Sergey Lavrov, menyifatkan pem-bunuhan beramai-ramai Adra sebagai keterlaluan. Beliau berkata, ia bukan bukti-satunya kekejaman di pihak beberapa kumpulan pemberontak, yang menjadi Barisan Islam yang dipanggil, yang dicipta sebagai alternatif kepada Tentera Syria Bebas, yang telah mele-takkan dirinya sebagai kuasa sekular, komited untuk menjaga Syria masyarakat berbilang agama.

“Barisan Islam telah mengisytiharkan matlamat agak radikal, walaupun rakan-rakan barat kita telah cuba untuk mewujudkan hubungan dengan mereka dan menerangkan hadapan sebagai “kuasa yang boleh diterima”, yang mempunyai pengaruh “di atas tanah,” kata Lavrov pada sidang akhbar. “Walau bagaimanapun, terdapat beberapa bukti yang dianggap boleh dipercayai dan yang menunjukkan bahawa apabila hadapan itu sedang dicipta, kemungkinan Al-Nusra menyertai dalam telah dibincangkan. Yang tidak berlaku hanya untuk menyelamatkan reputasi yang depan, seperti Al-Nusra telah di senarai pertubuhan-pertubuhan pengganas ‘di Amerika Syarikat dan Eropah.”

Lavrov menyatakan kebimbangan beliau lebih kemungkinan bahawa Barisan Islam boleh menjadi ideologi dekat dengan Al-Nusra, sekarang bahawa mediator AS Geneva-2 run-dingan damai di Syria, yang ditetapkan untuk 22 Januari, telah bertemu dengan wakil depan, cuba untuk “entah bagaimana mendapatkan mereka” di bawah payung “Tentera Syria Percuma”.

Dengan kumpulan-kumpulan baru dalam pembangkang Syria mempunyai akhir-akhir ini “muncul seperti cendawan” menurut Lavrov, Rusia telah terutamanya berkenaan dengan yang sebenarnya sedang berlaku untuk berunding damai dengan kerajaan di Syria kononnya Geneva-2 persidangan damai.

Speaking in Brussels on Monday, Russia’s Foreign Minister, Sergey Lavrov, described the Adra massacre as outrageous. He said it was not the only evidence of brutality on the part of some of the rebel groups, which constitute the so-called Islamic Front, created as an alternative to the Free Syrian Army, which has positioned itself as a secular force, committed to keeping Syria a multi-religious society.

“The Islamic Front has proclaimed quite radical goals, although our western partners have been trying to establish ties with them and describe the front as an “acceptable power”, which possesses influence “on the ground,” Lavrov said at a press conference. “However, there’s some evidence which we consider reliable and which shows that when the front was being created, a possibility of Al-Nusra joining in was discussed. That did not happen only to save the front’s reputation, as Al-Nusra has been on terrorist organizations’ lists in the US and Europe.”

Lavrov expressed his concern over the possibility that the Islamic Front could be ideologically close to Al-Nusra, now that the US mediators of the Geneva-2 peace talks on Syria, set for January 22, have been meeting with the front’s representatives, trying to “somehow get them “under the umbrella” of the Free Syrian Army”.

With new groups within the Syrian opposition having lately “sprung up like mushrooms” according to Lavrov, Russia has been particularly concerned with who exactly is going to negotiate peace with the Syrian government at the so-called Geneva-2 peace conference.


‘Disembelih seperti biri-biri’: Saksi-saksi menceritakan 
pembunuhan beramai-ramai di Adra, Syria . . .SitiWanMahani - Pemberontak Syria melaksanakan awam sebagai kuasa Kerajaan ditutup padanya. Orang dimasukkan ke dalam ketuhar, seluruh keluarga diculik, Kristian dan Alawit dilaksanakan - laporan-laporan yang menakutkan datang ke RT dari bandar Adra utara ibu negara Syria, yang telah diduduki oleh kumpulan pembe-rontak Islam. Sekurang-kurangnya 100 orang dikatakan telah dibunuh oleh pemberontak - tetapi sebagai tentera Syria terus membebaskan bandar, jumlah itu dijangka meningkat. Anak-anak kami bercakap dengan mereka yang terselamat.

Militants' Massacre: Syrian rebels execute civilians 
as govt forces close in . . .

People put in ovens, entire families kidnapped, Christians and Alawites executed - these horrifying reports come to RT from the town of Adra north of the Syrian capital, which has been occupied by Islamist rebel groups. At least hundred people are said to have been massacred by the rebels - but as the Syrian army continues to liberate the city, that number is expected to rise. Our crew spoke to some of the survivors.

SitiWanMahani - Butiran baru kekejaman yang dilakukan oleh pejuang pemberontak Islam di bandar Adra, 20 kilometer ke utara Damsyik, terus tuangkan dalam dari mangsa pembunuhan beramai-ramai di sana, di mana dilaporkan sekurang-kurangnya 80 orang kehilangan nyawa mereka.

“Decapitators” ialah bagaimana penduduk Adra, yang berjaya melarikan diri keganasan di sana, kini memanggil orang-orang yang pada masa ini mempunyai bandar di bawah kawalan mereka. Adra, sebuah bandar dengan penduduk 20,000, telah ditangkap oleh pemberontak Islam dari hadapan Al-Nusra dan Tentera Islam minggu lepas, berikutan pertempuran sengit dengan tentera kerajaan. Penyitaan di pekan ini telah disertakan dengan hukuman mati orang awam beramai-ramai (mass executions).

Berikutan laporan membimbangkan pembunuhan beramai-ramai, RT dihubungi kumpulan hak asasi antarabangsa termasuk Pemerhati Hak Asasi Manusia (HRW), Amnesty International, serta Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah (ICRC). Walau bagai-manapun, tiada mereka dapat memberikan apa-apa maklumat lanjut.

Walaupun HRW memberitahu RT bahawa ianya “tidak boleh memberi komen pada peringkat ini kerana kajian kami masih berterusan dan ia amat sukar untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai apa yang berlaku di Adra dan yang bertanggungjawab untuk penyalahgunaan,” kata ICRC mereka” tiada mempunyai akses kepada kawasan ini dan tidak boleh mengesahkan atau menafikan apa-apa maklumat yang diedarkan.”

RT Arab telah berjaya bercakap dengan beberapa saksi-saksi kekejaman. Kebanyakan mereka telah melarikan diri bandar, meninggalkan saudara-mara dan rakan-rakan mereka di belakang, jadi mereka meminta untuk tidak dikenalpasti dalam laporan itu atas sebab-sebab keselamatan.

Seorang penduduk Adra berkata dia melarikan diri dari bandar “di bawah ribut peluru.” Dia kemudian menghubungi rakan-rakannya, yang menyifatkan bagaimana hukuman mati awam telah dijalankan oleh militan.

“Mereka mempunyai senarai kakitangan kerajaan ke atas mereka,” lelaki itu berkata RT. “Ini bermakna mereka telah merancang untuk itu terlebih dahulu dan tahu yang bekerja di agensi-agensi kerajaan. Mereka pergi ke alamat mereka di dalam senarai mereka, memaksa orang di luar dan tertakluk mereka untuk apa yang dikenali sebagai “ujian Syariah.” Saya rasa itulah yang mereka memanggilnya. Mereka menghukum mereka mati oleh dipancung kepalanya.”

Seorang wanita, menyembunyikan mukanya dari kamera, memberitahu RT daripada ‘dipancung kepalanya’ jika mereka telah melihatnya.

“Penyembelihan di mana-mana,” katanya. “Anak sulung berumur 20 tahun, dia telah disembelih. Mereka semua kanak-kanak. Saya melihat mereka dengan mata saya sendiri . Mereka membunuh 14 orang dengan parang. Saya tidak tahu jika orang-orang ini Alawit. Saya tidak tahu mengapa mereka telah disembelih. Mereka meraih mereka dengan kepala mereka dan disembelih mereka seperti biri-biri.”

Ia telah dilaporkan bahawa 80 orang awam terbunuh dalam pembunuhan beramai-ramai. Angka kematian masih kian boleh berkembang, kerana buat masa maklumat yang datang dari Adra sudah tiada. Pekan ini telah dikelilingi dan diasingkan oleh tentera Syria, yang telah cuba untuk memaksa pelampau keluar.

“Orang awam memberitahu kami bahawa para pekerja di kedai roti Adra semuanya dilaksanakan dan dibakar semasa beberapa jam pertama serangan. Keluarga-keluarga yang telah dibunuh. Kami tidak mempunyai anggaran tepat bilangannya kerana kami tidak dapat masuk ke dalam bandar, tetapi dalam jumlah yang tinggi,” Kinda Shimat, Menteri Hal Ehwal Sosial Syria, memberitahu RT.

Butir-butir hukuman yang mengalir keluar dari bandar sebagai saksi memberitahu kisah-kisah mereka.

“Mereka membunuh semua orang di Balai Polis Adra Ummalia,” pelarian lain dari bandar itu memberitahu RT.” Dan mereka membunuh semua orang di hospital Adra Ummalia mana kakak saya kerja disana. Dia tinggal hidup hanya kerana dia tidak muncul untuk kerja-kerja hari itu. Terdapat kira-kira 200 orang di balai polis. Mereka adalah orang awam. Militan bersembunyi di antara mereka, dengan menggunakan mereka sebagai perisai untuk menghalang Tentera dari pengeboman polis.”

Peristiwa-peristiwa di Adra adalah contoh lanjut peralihan yang telah berlaku dalam pasukan pemberontak Syria yang akhir-akhir ini telah dikuasai oleh pelampau Islam, menurut Michel Chossudovsky, Pengarah Pusat bagi Penyelidikan Globalisasi.

“Apa yang dipanggil pihak pembangkang sederhana adalah hampir tidak wujud dari sudut pandangan ketenteraan,” Chossudovsky memberitahu RT.” Satu-satunya kuasa yang mem-punyai dana dan senjata adalah Islam, terutamanya Al-Nusra. Dan briged pemberontak mereka adalah orang-orang melakukan kezaliman nyata. Bahagian-bahagian yang berlaku tepat kerana segmen pembangkang menyedari bahawa briged pengganas tidak tergolong dalam gerakan pembangkang kononnya.”

Kedua-dua pembunuhan beramai-ramai Adra dan Aleppo pengeboman terkini (bombing) telah menandakan peningkatan keganasan di negara yang dilanda perang menjelang PBB -pengantara rundingan damai secara berterusan yang ditangguhkan atas Syria, kini bersedia untuk mengambil tempat di Geneva pada 22 Januari.

Pada Isnin, Setiausaha Agung PBB Ban Ki-moon menggesa gencatan senjata lebih awal daripada rundingan.

“Kita mesti mempunyai pemberhentian permusuhan sebelum kita memulakan dialog politik ke atas Syria di Geneva,” katanya.

Lebih daripada 100,000 orang telah mati terkorban semasa perang awam yang berusia 3 tahun di Syria, menurut anggaran PBB.

‘Slaughtered like Sheep’: Eyewitnesses recount massacre in Adra, Syria

New details of atrocities carried out by Islamist rebel fighters in the town of Adra, 20 kilometers north of Damascus, continue to pour in from survivors of the massacre there, in which reportedly at least 80 people lost their lives.

"The decapitators" is how the Adra residents, who managed to flee the violence there, now call the people who currently have the town under their control. Adra, a town with a population of 20,000, was captured by Islamist rebels from the Al-Nusra front and the Army of Islam last week, following fierce fighting with the government forces. The town’s seizure was accompanied by mass executions of civilians.

Following alarming reports of the massacre, RT contacted international rights groups including the Human Rights Watch (HRW), Amnesty International, as well as the International Committee of the Red Cross (ICRC). However, none of them were able to provide any information.

While the HRW told RT that it “cannot comment at this stage as our research is still ongoing and it has been very difficult to get accurate information about what is happening in Adra and who is responsible for the abuses,” the ICRC said they “don’t have access to this area and can neither confirm nor deny any information circulating.”

RT Arabic has managed to speak to some of the eyewitnesses of the atrocities. Most of them have fled the town, leaving their relatives and friends behind, so they asked not to be identified in the report for security reasons.

An Adra resident said he escaped from the town “under a storm of bullets.” He later contacted his colleagues, who described how the executions of civilians were carried out by the militants.

“They had lists of government employees on them,” the man told RT. “This means they had planned for it beforehand and knew who works in the governmental agencies. They went to the addresses they had on their list, forced the people out and subjected them to the so-called “Sharia trials.” I think that’s what they call it. They sentenced them to death by beheading.”

A woman, hiding her face from the camera, told RT of the beheadings she had seen.

“There was slaughter everywhere,” she said. “The eldest was only 20 years old; he was slaughtered. They were all children. I saw them with my own eyes. They killed fourteen people with a machete. I don’t know if these people were Alawites. I don’t know why they were slaughtered. They grabbed them by their heads and slaughtered them like sheep.”

It’s been reported that 80 civilians were killed in the massacre. The death toll could still grow, as currently the information coming from Adra is scarce. The town has been surrounded and isolated by the Syrian army, who have been trying to force the extremists out.

“Civilians told us that the workers of an Adra bakery were all executed and burned during the first hours of the attack. Whole families were massacred. We do not have an exact estimation of the number because we are unable to get into the town, but the number is high,” Kinda Shimat, Syria’s Social Affairs Minister, told RT.

Details of the executions are trickling out of the town as eyewitnesses tell their stories.

“They killed everyone at the Adra Ummalia police station,” another fugitive from the town told RT. “And they killed everyone at the Adra Ummalia hospital where my sister works. She stayed alive only because she didn’t show up for work that day. There are about 200 people at the police station. They are civilians. The militants are hiding among them, using them as a shield to prevent the Army from bombing the police.”

The events in Adra are a further example of the shift that has taken place within the Syrian rebel forces which has lately been dominated by Islamist extremists, according to Michel Chossudovsky, director of the Centre for Research on Globalization.

“The so-called moderate opposition forces are virtually non-existent from the military standpoint,” Chossudovsky told RT. “The only force which has funding and weapons are the Islamists, particularly Al-Nusra. And their rebel brigades are the ones committing atrocities. The divisions are occurring precisely because segments of the opposition realize that these terrorist brigades do not belong to the so-called opposition movement.”

Both the Adra massacre and the latest Aleppo bombing have signaled the escalation of violence in the war-torn country ahead of the UN-mediated continuously postponed peace talks on Syria, now set to take place in Geneva on January 22.

On Monday, UN Secretary General Ban Ki-moon called for a ceasefire ahead of the talks.

"We must have a cessation of hostilities before we begin political dialogue on Syria in Geneva," he said.

More than 100,000 people have died during the three-year-old civilian war in Syria, according to UN estimates.


‘Barat berunding dengan pengganas Syria kekejaman 
mencapai tahap baru’ . . .


SitiWanMahani - Laporan menakutkan dari sebuah bandar Syria mencadangkan bahawa seluruh keluarga telah dibunuh oleh pejuang pemberontak dan juga bahawa orang2 awam telah diculik dan digunakan sebagai perisai manusia. Golongan ini dikaitkan Al-Qaeda paksa perjalanan ke Adra, yang hanya di luar Damsyik, melancarkan serangan besar-besaran ke atas penduduk yang dilaporkan membunuh lebih daripada 80 orang - termasuk kanak-kanak. Untuk lebih fikiran pada huru-hara yang berterusan di Syria, RT joind oleh Michel Chossudovsky, Pengarah Pusat bagi Penyelidikan Globalisasi.

'West Negotiates with terrorists as Syria Atrocities 
reach new level' . . .

Horrifying reports from a Syrian town suggest that entire families have been massacred by rebel fighters and also that civilians have been kidnapped and used as human shields. Al-Qaeda linked jihadists forced their way to Adra, which is just outside Damascus, launching a massive assault on residents which reportedly killed more than eighty people - including children. For more thoughts on the ongoing chaos in Syria, RT joind by Michel Chossudovsky, director of the Center for Research on Globalization.


Syria, Al-Jaafari: Permainan Senjata Kimia Adakah berlalu, tidak lagi rahsia yang ada di belakangnya . . .SitiWanMahani - Wakil tetap Syria ke PBB Dr Bashar Al-Jafaari sidang akhbar. Berikutan sesi PBB mengenai senjata kimia di Syria, Beliau yang memanggil untuk mendesak rejim pentadbiran Arab Saudi, Qatar dan Turki untuk berhenti pembiayaan, menyokong dan memberikan pemudahan kepada kumpulan pengganas yang melakukan pembunuhan beramai-ramai kejam terhadap orang awam di Syria.

Terima Kasih kepada

Syria, Al-Jaafari: The Game of Chemical Weapons Is Over, 
no more secret who is behind it

Syria's permanent representative to the UN Dr. Bashar Al-Jafaari press conference.

Following UN session on chemical weapons in Syria, He called for pressuring the governing regimes of Saudi Arabia, Qatar and Turkey to cease funding, supporting and providing facilitations to the terrorist groups which are committing barbaric massacres against civilians in Syria.

Special Thanks to

MOSCOW mengesahkan PENEMPATAN peluru berpandu Iskander 
di Sempadan NATO . . .

Iskander ketepatan tinggi sistem peluru berpandu yang dijalankan pada latihan ketenteraan (Iskander high-precision missile system in place during military exercises. (RIA Novosti/Alexei Danichev – think IN pictures @1WORLD Community)

SitiWanMahani - Kementerian Pertahanan Rusia telah mengesahkan laporan media mengenai penggunaan jarak dekat peluru berpandu Iskander di barat negara itu, ber-dekatan dengan sempadan dengan negara-negara Baltik dan anggota NATO, mengatakan bahawa ia tidak melanggar perjanjian antarabangsa.

Akhbar Jerman Bild menulis hujung minggu ini bahawa Rusia ditempatkan beberapa Iskander taktikal sistem peluru berpandu balistik - yang mampu membawa kepala peledak nuklear - di exclave barat sebanyak Kaliningrad, sepanjang sempadan dengan negara-negara Baltik. Akhbar itu berkata ia diperolehi imej “satelit rahsia” yang menunjukkan sekurang-kurangnya 10 peluru berpandu Rusia dekat dengan sempadan Kesatuan Eropah, yang telah dikerahkan sejak setahun lalu.

Mengulas mengenai perkara itu, Moscow mengesahkan bahawa ia lakukan stesen peluru berpandu, yang telah ditetapkan oleh NATO sebagai SS- 26 Stone, di rantau ini.

“Roket dan meriam unit Daerah Tentera Barat benar-benar bersenjatakan Iskander sistem peluru berpandu taktikal,” Mejar Jeneral Igor Konashenkov, ketua perkhidmatan akhbar Kementerian Pertahanan, memberitahu pemberita pada hari Isnin.

“Kawasan-kawasan konkrit penempatan Iskander batalion peluru berpandu di Daerah Tentera Barat tidak bercanggah sebarang perjanjian antarabangsa atau perjanjian,” katanya, seperti yang dipetik oleh Interfax.

Menteri Pertahanan lithuanian Juozas Olekas berkata sebelum ini bahawa beliau bimbang dengan laporan peluru berpandu Rusia berhampiran sempadan negara itu. Beliau menam-bah bahawa kerajaan bekas Soviet telah berbincang dengan jiran-jiran dan rakan-rakan NATO “bagaimana untuk bertindak balas dan melindungi” diri mereka, kerana “mana-mana insiden itu hipotesis mungkin,” laman web berita Delfi dilaporkan pada hari Isnin.

Moscow Confirms deployment Of Iskander missiles
on NATO borders

The Russian Defense Ministry has confirmed media reports on the deployment of short-range Iskander missiles in the country’s west, near its borders with the Baltic states and NATO members, saying that it does not violate international agreements.

German newspaper Bild wrote this weekend that Russia stationed several Iskander tactical ballistic missile systems - which are capable of carrying nuclear warheads - in its westernmost exclave of Kaliningrad, along the border with Baltic states. The paper said it obtained “secret satellite” images showing at least 10 Russian missiles close to the EU border, which were deployed over the past year.

Commenting on the matter, Moscow confirmed that it did station the missiles, which have been designated by NATO as SS-26 Stone, in the region.

“Rocket and artillery units of the Western Military District are really armed with Iskander tactical missile systems,” Maj. Gen. Igor Konashenkov, head of the Defense Ministry’s press service, told reporters on Monday.

“The concrete areas of the deployment of Iskander missile battalions in the Western Military District do not contradict any international agreements or treaties,” he added, as quoted by Interfax.

Lithuanian Defense Minister Juozas Olekas said earlier that he was concerned over the reports of Russian missiles near his country’s border. He added that the former Soviet state had discussed with its neighbors and NATO partners “how to react and protect” themselves, because “any incidents were hypothetically possible,” Delfi news website reported on Monday.

Stesen radar Voronezh-DM di Wilayah Kaliningrad. (The Voronezh-DM radar station in the Kaliningrad Region. (RIA Novosti/Igor Zarembo – think IN pictures @1WORLD Community)

Jiran Latvia mendapati tiada ancaman kepada keselamatan dari Iskanders di tempatkan di rantau Kaliningrad, menurut Menteri Pertahanan Artis Pabriks. “Jaminan NATO untuk tahap keselamatan agak tinggi,” katanya dalam temu bual dengan LNT pada hari Isnin, seperti yang dipetik oleh RIA Novosti.

Sementara itu, Poland berkata ia bimbang tentang penempatan peluru berpandu Rusia berhampiran sempadan dan bercadang untuk mengadakan rundingan mengenai perkara itu dengan rakan-rakan pakatan.

Iskanders telah ditempatkan di rantau ini selama lebih 18 bulan sekarang, kata seorang pegawai kanan di Kementerian Pertahanan Rusia memberitahu Izvestia setiap hari.

“Semua kerja-kerja seperti yang dirancang di sana. Saya tidak tahu mengapa orang Jerman menaikkan menakutkan sekarang,” sumber itu berkata.

Rusia tidak akan meringankan pembelaannya pada sempadan Eropah, di mana perse-kutuan ketenteraan barat menyimpan kuasa peluru berpandu strategik, kata timbalan ketua jawatankuasa pertahanan Duma Negeri, Viktor Zavarzin.

“NATO memiliki senjata nuklear Amerika taktikal di Eropah. Siapakah yang boleh ia bertujuan menentang jika tidak Iran? Hanya terhadap kami,” katanya kepada harian. Pegawai itu menegaskan bahawa peluru berpandu Rusia tidak menimbulkan ancaman kepada sesiapa. Sebaliknya, mereka adalah semata-mata untuk tujuan pertahanan.

Penugasan Iskanders di Kaliningrad datang sebagai tindak balas kepada pembangunan sistem pertahanan peluru berpandu Amerika Syarikat di Eropah - yang telah lama menjadi batu penghalang dalam hubungan antara Moscow dan Washington.

Kembali pada bulan November 2011, apabila Amerika Syarikat tidak bersetuju untuk membuat pertahanan peluru berpandu yang melindungi projek bersama dengan Rusia, maka Presiden Dmitry Medvedev mengumumkan rancangan menyapu (sweeping plans) untuk menangani apa Moscow dianggap sebagai satu ancaman kepada keselamatan negara. Beliau berkata beliau akan menggunakan sistem serangan di barat dan selatan negara itu, serta stesen Iskander peluru berpandu di rantau Kaliningrad dalam usaha untuk menangani risiko yang ditimbulkan oleh Eropah perisai pertahanan peluru berpandu.

Moscow telah lama memanggil untuk jaminan sisi undang-undang - bahawa sistem per-tahanan peluru berpandu tidak akan ditujukan terhadap Rusia, tetapi setakat ini Amerika Syarikat telah menolak untuk menyampaikan apa-apa janji. Bagi tahun, keperluan membina pertahanan perisai peluru berpandu di Eropah telah dibenarkan oleh ancaman yang dilihat dari negara-negara seperti Iran. Walau bagaimanapun, seperti kontroversi di atas program nuklear Teheran nampaknya hampir berakhir, Amerika Syarikat tidak mengubah hasratnya.

“Kami sedar dengan jelas bahawa sistem pertahanan anti-peluru berpandu hanya dipanggil pertahanan, manakala sebenarnya ia adalah sebahagian besar daripada potensi serangan strategik,” kata Presiden Vladimir Putin dalam ucapannya (address) kepada Perhimpunan Persekutuan minggu lepas.

Neighboring Latvia sees no threat to its security from the Iskanders being stationed in the Kaliningrad region, according to Defense Minister Artis Pabriks. “NATO guarantees to us rather high security level,” he said in an interview with LNT on Monday, as quoted by RIA Novosti.

Meanwhile, Poland says it is worried about the deployment of Russian missiles near its border and plans to hold consultations on the matter with alliance partners.

Iskanders have been stationed in the region for over 18 months now, a senior official at Russia’s Defense Ministry told Izvestia daily.

“Everything works as planned there. I don’t know why the Germans are raising a scare now,” the source noted.

Russia is not going to ease its defense on European borders, where the western military alliance keeps its strategic missile forces, said deputy head of the State Duma’s defense committee, Viktor Zavarzin.

“NATO has American tactical nuclear weapons in Europe. Who can it be aimed against if not Iran? Only against us,” he told the daily. The official pointed out that Russian missiles do not pose a threat to anyone. Rather, they are solely for defensive purposes.

The deployment of Iskanders in Kaliningrad came in response to the development of the US missile defense system in Europe – which has long been a stumbling block in relations between Moscow and Washington.

Back in November 2011, when the US failed to agree to make the missile defense shield a joint project with Russia, then-President Dmitry Medvedev announced  sweeping plans to address what Moscow considered to be a threat to national security. He said he would deploy strike systems in the west and south of the country, as well as station Iskander missiles in the Kaliningrad region in order to counter the risk posed by the European missile defense shield.

Moscow has long been calling for legally-binding guarantees that the missile defense system will not be aimed against Russia, but the US has so far refused to deliver such a promise. For years, the necessity of building the missile defense shield in Europe was justified by the perceived threat from countries like Iran. However, as the controversy over Tehran’s nuclear program seems to be nearing an end, the US is not altering its intentions.

“We realize clearly that the anti-missile defense system is only called defensive, while in fact it is a significant part of the strategic offensive potential,” President Vladimir Putin said in his address to the Federal Assembly last week.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...