Wednesday, 6 November 2013

LONDON Mask March: pergelutan dengan polis sebagai perhimpunan sekutu Anonymous . . .SitiWanMahani - Di London unggun api dinyalakan di luar pintu Buckingham Palace den-gan orang ramai memakai topeng putih yang terlibat dalam pergelutan dengan polis. Terdapat adegan yang sama berhampiran Parlimen juga. laporan RT Sara Firth.

Baca kemas kini hidup RT mengenai bantahan perarakan (Read RT's live updates on the march protests)

London Mask March: Scuffles with police 
as Anonymous allies rally . . .

In London a bonfire lit outside the gates of Buckingham Palace with crowds wearing white masks involved in scuffles with police. There were similar scenes near parliament too. RT's Sara Firth reports.


WatchMoreVideos MALHAMA Which Already Started 

Musuh dalam: Taliban Pakistan . . .SitiWanMahani - Daripada batas-batas bagi kebanyakan Pakistan, keuntungan laporan ini jarang akses ke sudut yang amat bermasalah Pakistan. Tentera mendakwa ia mem-punyai Waziristan Selatan di bawah kawalan, tetapi Adakah ia sebuah bom berdetik fahaman pelampau?

Di sebuah hospital tentera di Islamabad, beratus-ratus askar “yang mendalam rosak dan orang Kurang Upaya” dirawat. Mereka telah datang dari tali pinggang puak Barat, di mana selama 9 tahun Pakistan telah telah melaksanakan sebahagian besarnya tersem-bunyi perperangan menentang pengganas.

“Terdapat permainan ini berganda yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, Pakistan yang menyokong kehadiran NATO di Afghanistan dan pada masa yang sama membenarkan Taliban Afghanistan untuk mengendalikan menentang tentera NATO”, menjelaskan pakar terkemuka Pakistan pada Islam di rantau ini, Ahmed Rashid. Beliau mendakwa kerajaan duplikasi yang telah radikal variasi tempatan Taliban.

“Kini terdapat sebuah gerakan pelampau yang berskala di Pakistan yang sedang cuba untuk menggulingkan negara.” Ejen-ejen tindakan beberapa keganasan global yang paling buruk dihuni oleh sempadan jauh ini. Lagi ramai penduduk tempatan mendakwa hidup di bawah Taliban “normal” dan “tiada siapa yang takut”.

Mereka menentang campur tangan tentera di rantau ini telah musnah. Dalam usaha untuk memenangi hati dan fikiran, Tentera Darat telah membuka sebuah sekolah tinggi untuk gadis-gadis, bantuan utk berpendapat pekerja adalah yang “amat penting untuk untuk menangani ekstremisme”. Walau bagaimanapun Pakistan Taliban ikrar mereka menen-tukan “untuk memuncak perang".

The Enemy Within: The Pakistan Taliban

Out of bounds for most Pakistanis, this report gains rare access to a deeply troubled corner of Pakistan. The army claims it has South Waziristan under control, but is it a ticking time bomb of extremism?

In a military hospital in Islamabad, hundreds of "profoundly damaged and disabled" soldiers are being treated. They've come from the western tribal belt, where for the last nine years Pakistan has been waging a largely hidden war against extremists.

"There has been this double game that has gone on for many years, of Pakistan supporting the NATO presence in Afghanistan and at the same time allowing the Afghan Taliban to operate against the NATO forces", explains Pakistan's foremost expert on Islamists in the region, Ahmed Rashid. He claims the government's duplicity has radicalised a local variant of the Taliban.

"There is now a full-scale extremist movement in Pakistan that is trying to overthrow the State." The agents of some of the worst acts of global terrorism inhabit this remote frontier. Yet many local villagers claim life under the Taliban "was normal" and "nobody was afraid".

They argue the army intervention in the region has only been destructive. In an attempt to win hearts and minds, the army has opened a high school for girls, which aid workers argue is "critical for countering extremism". However Pakistan's Taliban vow they're determined "to escalate the war".

WatchMoreVideos Documentary AkhirZAMAN' 

Tentera British Ujian Generasi akan datang nano Drone - Hornet HitamSitiWanMahani - Sarjan Carl Boyd, Batalion Pertama Royal Fusiliers, dengan Black Hornet helikopter kamera. Salisbury Plane, Wiltshire. Yang mini pengintip di langit, yang mempunyai masa terbang 20 minit sudah digunakan di Afghanistan.

British Army test next generation nano Drone - the Black Hornet

Sgt Carl Boyd, of First Battalion Royal Fusiliers, with a Black Hornet camera helicopter. Salisbury Plane, Wiltshire. The mini spy in the sky, which has a 20 minute fly time is already in use in Afghanistan.

Robot Tentera Nyamuk Mengumpul DNA & Darah!'Matikan semua loji kuasa Nuklear! Hangout 50:18 minit dengan aktivis anti-nuklear Dr Helen Caldicott . . .SitiWanMahani - Google Hangout dengan salah satu daripada penyokong yang paling lantang dan bersemangat tindakan rakyat untuk membetulkan nuklear dan krisis alam sekitar Dr Helen Caldicott.

'Shut down all nuclear power plants!' Hangout with anti-nuclear activist Dr Helen Caldicott . . .

Google Hangout with one of the most articulate and passionate advocates of citizen action to remedy the nuclear and environmental crises Dr Helen Caldicott.


Obama Lies Compilation - WAKE UP YOU SHEEPLE!

OBAMA menafikan beliau membuat JANJI yang telah di RAKAM 2 dozen kali

US President Barack Obama (AFP Photo/Saul Loeb - think IN pictures @1WORLDCommunity)

SitiWanMahani - Walaupun rakaman video lebih daripada 2 dozen menunjukkan sebalik-nya, Presiden Obama berkata bahawa dia tidak pernah berjanji Amerika mereka akan dapat mengekalkan pelan penjagaan kesihatan mereka di bawah Akta ‘Affordable Care Act’.

Bercakap kepada penyokong di Washington pada Isnin, Obama mendakwa bahawa pada masa lalu, beliau berkata, “Anda boleh menyimpan [pelan anda] jika ia tidak berubah sejak undang-undang yang telah diluluskan.”

Walau bagaimanapun, laporan Caller Daily bahawa terdapat sekurang- kurangnya 29 video yang menunjukkan Presiden meninggalkan perkataan penting, “jika ia tidak berubah” Sebaliknya, beliau jelas menyatakan berkali-kali bahawa “jika anda suka pelan penjagaan kesihatan anda, anda akan dapat mengekalkan pelan penjagaan kesihatan anda, tempoh.”

Baru-baru ini, Wall Street Journal melaporkan bahawa beberapa pegawai White House telah kebimbangan tentang membuat apa-apa ikrar, tetapi yang akhirnya pentadbiran memutuskan untuk bergerak ke hadapan dengan ia.

“Pemudahan dan kemudahan penjelasan adalah premium, dan itu adalah benar sepanjang proses tersebut,” Jon Favreau , yang sebelum ini penulis ucapan kanan Obama, memberitahu kertas.

 Obama denies he made a promise that was videotaped 
two dozen times . . .

Despite more than two-dozen video recordings showing otherwise, President Obama said that he never promised Americans they’d be able to keep their health care plans under the Affordable Care Act.

Speaking to supporters in Washington on Monday, Obama claimed that in the past, he said, “You could keep [your plan] if it hasn’t changed since the law was passed.”

However, the Daily Caller reports that there are at least 29 videos showing the president leaving out the crucial words, “if it hasn’t changed.” Instead, he unambiguously stated numerous times that “if you like your health-care plan, you will be able to keep your health-care plan, period.”

Recently, the Wall Street Journal reported that some White House officials were worried about making such a pledge, but that ultimately the administration decided to move forward with it.

“Simplification and ease of explanation were a premium, and that was true throughout the process,” Jon Favreau, formerly Obama’s senior speech writer, told the paper.Minggu lepas telah menyaksikan kebanjiran cerita tentang penjagaan kesihatan individu merancang dibatalkan oleh syarikat-syarikat insurans. Sebagai Washington Post berkata, 7-12 Juta Amerika di pasaran individu pada risiko kehilangan liputan, manakala pemanggil Harian mendakwa satu 150,000 pasaran kumpulan kecil tambahan merancang di Kentucky telah dibatalkan.

Menurut Obama, kehilangan rancangan-rancangan ini akan dibuat oleh manfaat peningkatan yang baru, yang boleh dibeli di pasar pada HealthCare.gov atau melalui telefon.

“Jika kita telah membenarkan rancangan-rancangan lama [terus] . . . maka kita telah melanggar janji yang lebih penting - memastikan bahawa rakyat Amerika mendapat akses kepada penjagaan kesihatan yang tidak meninggalkan mereka satu penyakit dari masalah kewangan,” katanya. “Jadi, garis bawah adalah, adalah bahawa kita membuat pasaran insurans yang lebih baik untuk semua orang.”

Merumitkan hakikat bahawa rakyat Amerika boleh membeli pelan lain tidak hanya yang HealthCare.gov terus mengalami isu-isu teknikal. Laporan baru permukaan yang menunjukkan beberapa syarikat insurans adalah individu yang mengelirukan dalam usaha untuk memaksa mereka ke dalam liputan mahal.

Menurut laporan oleh Bercakap Points Memo, syarikat insurans Kentucky berasaskan Humana “telah menolak pelanggan ke dalam pelan insurans Humana yang lebih mahal daripada pelan Humana telah menjual di pasaran ObamaCare , tanpa bantuan kewangan di bawah Obamcare.”

Pelaksanaan Akta ‘Affordable Care Act’ adalah mungkin untuk menghadapi beberapa masalah tidak kira, tetapi landskap semasa seolah-olah menjadi salah satu di mana rakyat Amerika keliru dengan laman web berfungsi, janji-janji yang dibuat oleh pentadbiran, dan muslihat oleh syarikat-syarikat insurans.

Dalam ucapannya, Presiden menafikan katanya kepada Amerika mereka akan dapat mengekalkan rancangan mereka, tetapi mengaku bahawa kesilapan telah dibuat, seperti pengurusan bungled daripada HealthCare.gov .

“Kami mendapat [Obamacare] dilakukan. Sekarang, mari kita menghadapinya, banyak daripada kita tidak sedar bahawa lulus undang-undang itu adalah sebahagian mudah,” katanya.

The last week has seen a flood of stories about individual health care plans being cancelled by insurance companies. As the Washington Post noted, 7-12 million Americans on the individual market are at risk of losing coverage, while the Daily Caller claims an additional 150,000 small-group market plans in Kentucky are being cancelled.

According to Obama, the loss of these plans will be made up by the increased benefits of new ones, which can be purchased in the marketplaces on HealthCare.gov or via the telephone.

“If we had allowed these old plans [to continue]… then we would have broken an even more important promise – making sure that Americans gain access to health care that doesn’t leave them one illness away from financial ruin,” he said. “So the bottom line is, is that we are making the insurance market better for everybody.”

Complicating the fact that Americans can shop for other plans isn’t just that HealthCare.gov continues to suffer from technical issues. New reports are surfacing that show some insurance companies are misleading individuals in an attempt to push them into costlier coverage.

According to a report by Talking Points Memo, the Kentucky-based insurance company Humana “was pushing customers into a Humana insurance plan that was more expensive than the plan Humana was selling on the Obamacare marketplace, without the financial help available under Obamcare.”

The rollout of the Affordable Care Act was likely to run into some trouble regardless, but the current landscape seems to be one in which Americans are confused by a dysfunctional website, promises made by the administration, and maneuvering by insurance companies.

In his remarks, the president denied he told Americans they’d be able to keep their plans, but admitted that mistakes have been made, such as the bungled management of HealthCare.gov.

“We got [Obamacare] done. Now, let’s face it, a lot of us didn’t realize that passing the law was the easy part,” he said.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...