Monday, 2 September 2013

USS Nimitz Pesawat Pengangkut kumpulan dialihkan untuk membantu Serangan Amerika Syarikat ke atas Syria, jika diperlukan - laporan

Peluru berpandu pemusnah USS Barry (DDG 52) berlayar bersama Nimitz-kelas pesawat pengangkut USS Harry S. Truman  (Guided Missile Destroyer USS Barry (DDG 52) sails alongside the Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (AFP Photo/US NAVY/Andrea Decanini - think IN pictures @1WORLDCommunity)

SitiWanMahani - USS Nimitz pesawat pengangkut kumpulan dialihkan untuk membantu serangan Amerika Syarikat ke atas Syria, jika diperlukan - laporan. Pesawat berkuasa nuklear pengangkut USS Nimitz bersama-sama dengan 4 buah pemusnah dan cruiser yang telah diarahkan untuk bergerak barat di Laut Arab ke arah Laut Merah, supaya ia boleh membantu menyokong serangan Amerika Syarikat ke atas Syria jika diminta, seorang pegawai Amerika Syarikat kepada Reuters.

“Ia mengenai memanfaatkan aset untuk mereka di tempat perlu keupayaan kumpulan mogok pembawa dan kehadiran diperlukan,” kata pegawai itu kepada Reuters, sambil menambah bahawa ia tidak jelas apabila kapal-kapal akan memasuki Laut Merah.

Kumpulan pembawa Nimitz telah menyokong perang Amerika Syarikat di Afghanistan dan adalah disebabkan untuk kembali ke pelabuhan rumah di Everett , Washington, selepas dibebaskan daripada duti oleh USS Harry S. Truman kumpulan Serang.

Memandangkan keadaan tidak menentu dan keputusan menjulang di mogok Syria, pegawai tentera Amerika Syarikat telah membuat keputusan untuk menghantar Nimitz ke arah Laut Merah, dan mungkin Mediterranean, kata sumber itu.

Seorang lagi pegawai Amerika Syarikat memberitahu Reuters bahawa setakat ini tidak ada keputusan muktamad untuk mengubah semula kumpulan syarikat penerbangan ke Mediterranean, dan Tentera Laut sedang cuba untuk “mengurangkan fizik masa dan ruang” untuk bersedia untuk panggilan mungkin untuk senjata.

Pada hujung minggu Amerika Syarikat kapal pengangkutan amfibia USS San Antonio juga telah dikerahkan ke Mediterranean. Walaupun ia telah “tidak menerima tugas khusus”  ia dialihkan ke sebuah pangkalan tentera laut Amerika Syarikat di pulau Yunani Crete.

Tentera Laut Amerika Syarikat sudah mempunyai 5 buah pemusnah di Mediterranean timur membawa beban anggaran 200 Tomahawk peluru berpandu. Kehadiran tentera laut telah ditolak sejak minggu lalu pada menjangkakan serangan Amerika Syarikat berlaku.

Pada minggu akan datang, manakala undang-undang Amerika Syarikat akan membincangkan prospek “mogok tentera terhad” yang diminta oleh ‘komander-in-chief’, pegawai tentera dijangka menggunakan kelewatan dalam tindakan ketenteraan untuk membuat keputusan mengenai lokasi kapal-kapal Amerika Syarikat yang lain di rantau ini.

Presiden Amerika Syarikat telah memutuskan serangan tentera terhad adalah perlu untuk mengajar Syria pengajaran dan menghalang penggunaan selanjutnya mungkin senjata kimia terhadap penduduk Syria dan sekutunya Amerika Syarikat di rantau ini.

Satu permintaan rasmi memohon kebenaran daripada undang-undang untuk melancarkan kempen ketenteraan telah difailkan pada hari Sabtu, dan Senat dijangka mengundi usul tidak lewat daripada minggu 9 September.

USS Nimitz aircraft carrier group rerouted to help US strike on Syria, if needed - report. The nuclear-powered aircraft carrier USS Nimitz along with four destroyers and a cruiser have been ordered to move west in the Arabian Sea toward the Red Sea, so that it can help support a US strike on Syria if requested, a US official told Reuters.

“It's about leveraging the assets to have them in place should the capabilities of the carrier strike group and the presence be needed,” the official told Reuters, adding that it was not clear when the ships would enter the Red Sea.

The Nimitz carrier group was supporting the US war in Afghanistan and was due to return to its home port in Everett, Washington, after being released from duty by the USS Harry S. Truman strike group.

Considering the volatile situation and a looming decision on a Syria strike, US military officials have decided to send the Nimitz toward the Red Sea, and possibly the Mediterranean, the source said.

Another US official told Reuters that so far there was not a final decision to reposition the carrier group to the Mediterranean, and that the Navy is trying to “reduce the physics of time and space” to be ready for a possible call to arms.

Over the weekend a US amphibious transport ship USS San Antonio was also deployed to the Mediterranean. Although it has “received no specific tasking” it was rerouted to a US naval base on the Greek island of Crete.

The US Navy already has five destroyers in the eastern Mediterranean carrying an estimated load of 200 Tomahawk missiles. The naval presence was boosted over the past week in anticipation of an imminent US attack.

In the coming week, while US lawmakers will be discussing the prospects of a “limited military strike” requested by the commander-in-chief, military officials are expected to use the delay in military action to decide on the location of other US ships in the region.

The US President has already decided a limited military strike is necessary to teach Syria a lesson and prevent possible further use of chemical weapons against the Syrian population and US allies in the region. A formal request seeking authorization from legislators to launch a military campaign was filed on Saturday, and the Senate is expected to vote on the motion no later than the week of September 9.


Firman Allah Taala: Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat). (God Almighty says in the Holy Quran: Corruption has appeared throughout the land and sea by (reason of) what the hands of people have earned so He may let them taste part of (the consequence of) what they have done that perhaps they will return (to righteousness). (Ar 'Rum QS 30:41)

Setiap senario mungkin: Israel persediaan Pertahanan Anti-peluru berpandu untuk menyerang Syria mungkin . . .

Tentera Israel memeriksa sebuah bateri "Iron Dome", sistem pertahanan peluru berpandu jarak dekat.  (Israeli soldiers check an "Iron Dome" battery, a short-range missile defence system. AFP Photo (think IN pictures @1WORLDCommunity)

SitiWanMahani - Setiap senario mungkin: Israel persediaan pertahanan anti-peluru berpandu untuk menyerang Syria mungkin. Israel mengumumkan ia bersedia untuk “setiap senario yang mungkin,” termasuk serangan balas, sebagai tindak balas kepada serangan Amerika Syarikat boleh didapati di Syria. Pada hujung minggu, Pasukan Pertahanan Israel dikerahkan bateri anti-peluru berpandu Iron Dome di kawasan Tel Aviv.

Dengan Amerika Syarikat mengancam untuk menyerang Syria atas penggunaan didakwa senjata kimia, Israel takut Damsyik boleh bertindak balas dengan menembak peluru berpandu di Israel.

“Israel adalah tenang dan pasti sendiri, warganegara Israel tahu bahawa kita bersedia untuk setiap senario yang mungkin ,” kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu berkata Ahad.

Selain daripada menggerakkan bateri Dome Besi dan meningkatkan tahap amaran daripada Patriot dan Arrow sistem, Pasukan Pertahanan Israel dibatalkan cuti hujung minggu untuk tentera yang berpangkalan di utara , Israel Hayom dilaporkan. Cuti hujung minggu juga dibatalkan untuk tentera yang berkhidmat di unit utama Tentera Udara Israel, Homefront Perintah dan Perisikan Kor, dan beberapa ratus Pasukan simpanan telah dipanggil untuk unit-unit.

Dengan pusat pengedaran topeng gas tumbuh bagaikan cendawan di seluruh negara, Netanyahu mengeluarkan kenyataan hari Khamis orang meyakinkan bahawa “tidak ada keperluan untuk menukar rutin kami pada masa ini.”

“Walaupun kebarangkalian yang rendah bahawa Israel akan menjadi yang terlibat dalam apa yang berlaku di Syria, kami mengambil keputusan untuk menggunakan bateri Iron Dome dan sistem pemintasan lain,” kata Netanyahu. “Kami tidak terlibat dalam perang saudara di Syria, tetapi biarlah saya mengulangi, jika seseorang cuba untuk mencederakan rakyat Israel, Pasukan Pertahanan Israel akan bertindak balas dengan kuasa yang besar.”

Walaupun pilihan raya di UK dan Perancis telah mendapati pembangkang yang kuat kepada negara-negara mereka menyerang Syria, tinjauan yang sama di Israel menunjukkan bahawa dua pertiga daripada responden akan menyokong campur tangan Amerika dan Eropah tentera di Syria.

Israel mungkin satu-satunya negara yang pro- Barat di mana terdapat sokongan meluas untuk serangan Amerika dan Eropah di Syria, menurut akhbar Hayom Israel. Kaji selidik terbaru yang dijalankan oleh Penyelidikan Golombang baru ‘New Wave’, menunjukkan bahawa 66.8% peratus daripada penduduk Israel meluluskan serangan yang mungkin, dan hanya 17% peratus menentang serangan US/EU.

Sehingga 73% peratus daripada Israel percaya bahawa serangan terhadap rejim Presiden Assad, akhirnya akan berlaku. Untuk lebih selamat, lebih 71% peratus daripada mereka tiada soal telah dilengkapi diri dengan topeng gas.

'Every possible scenario': Israel readies anti-missile defenses for probable Syrian strike. Israel announced it is prepared for "every possible scenario," including a retaliatory strike, in response to a possible US attack on Syria. Over the weekend, the Israeli Defense Force deployed Iron Dome anti-missile batteries in the Tel Aviv area.

With the US threatening to attack Syria over its alleged use of chemical weapons, Israel fears Damascus may respond by firing missiles at Israel.

“Israel is calm and sure of itself, the citizens of Israel know that we are prepared for every possible scenario,” Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Sunday.

Apart from deploying Iron Dome batteries and raising the alert levels of the Patriot and Arrow systems, the Israeli Defense Force canceled weekend leave for soldiers based in the north, Israel Hayom reported. Weekend leave was also canceled for soldiers serving in key units of the Israeli Air Force, Homefront Command and Intelligence Corps, and several hundred reservists have been called up to these units.

With gas mask distribution centers mushrooming around the country, Netanyahu issued a statement Thursday reassuring people that "there is no need to change our routine at this time."

"Despite the low probability that Israel will become involved in what is happening in Syria, we decided to deploy the Iron Dome batteries and other interception systems," Netanyahu said. "We are not involved in the civil war in Syria, but let me reiterate, if someone tries to harm Israel’s citizens, the Israeli Defense Force will respond with immense power."

While polls in the UK and France have found strong opposition to their countries attacking Syria, a similar poll in Israel showed that two-thirds of respondents would support American and European military intervention in Syria.

Israel may be the only pro-Western country where there is widespread support for an American and European attack on Syria, according to Israel Hayom newspaper. Its latest survey, conducted by New Wave Research, showed that 66.8 percent of the Israeli population approve of a possible attack, and only 17 percent are opposed to a US/EU strike.

Up to 73 percent of Israelis believe that an attack against President Assad's regime will ultimately take place. To be on the safe side, over 71 percent of those questioned have already equipped themselves with gas masks.

 
Israel beratur untuk mengumpul kit topeng gas di sebuah pusat pengedaran di bandar pantai Mediterranean Haifa, utara Israel, pada 29 Ogos 2013 (Israelis queue up to collect gas mask kits at a distribution center in the Mediterranean coastal city of Haifa, northern Israel, on August 29, 2013. AFP Photo (think IN pictures @1WORLDCommunity)

Lebih 57% peratus percaya jika serangan Amerika Syarikat Syria, Pasukan Pertahanan Israel akan bertindak terhadap sasaran atau ancaman tertentu. Hanya 13% peratus daripada Israel berfikir bahawa perkara-perkara yang akan memburukkan lagi ke dalam perang habis-habisan di Timur Tengah. Lebih 28% peratus menyatakan bahawa mereka tidak bimbang bahawa serangan Amerika Syarikat akan mengheret Israel ke dalam peperangan.

Satu lagi undian, yang disiarkan dalam akhbar Ma'ariv Jumaat, mendapati bahawa Israel adalah kuat terhadap serangan Israel ke atas Syria. Jika Amerika Syarikat tidak campur tangan di Syria, 77 % peratus daripada responden berkata Israel tidak perlu terlibat ketenteraan, manakala hanya 11% peratus percaya ia sepatutnya.

Kerajaan Amerika Syarikat mendakwa bahawa Syria adalah bertanggungjawab untuk menggunakan senjata kimia diharamkan. Amerika Syarikat agensi perisikan mendakwa bahawa 21 Ogos serangan senjata kimia berhampiran Damsyik membunuh sejumlah 1,429 orang awam Syria, termasuk 426 kanak-kanak, dan bahawa Assad perlu bertanggungjawab untuk serangan ini.

Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama menggunakan data untuk membuat kes bagi tindak balas ketenteraan terhadap kerajaan Syria.

Perdana Menteri Syria telah berkata negaranya bersedia untuk mana-mana serangan asing mungkin, mengatakan bahawa “Tentera Syria bersedia sepenuhnya, jari pada picu, untuk menghadapi sebarang cabaran atau senario yang mereka mahu untuk menjalankan,” dalam siaran pernyataan bertulis di televisyen.

Pada hari Sabtu, Obama berkata beliau memakai memegang rancangan untuk menyerang terhadap Syria sehingga Kongres mengundi untuk campur tangan tentera. Undi dirancang apabila penggubal undang-undang Amerika Syarikat kembali dari rehat musim panas pada 9 September.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, berkata Sabtu bahawa idea bahawa rejim Syria telah menggunakan senjata kimia ke atas rakyat sendiri adalah “tidak masuk akal sama sekali,” dan menggesa Washington untuk mengemukakan keterangan kepada Majlis Keselamatan PBB. Terdahulu, dalam minggu ini, pasukan pemeriksaan kimia PBB selesai kerjanya di Syria dan menuju ke Hague dengan sampel yang diambil di tapak serangan kimia yang dikatakan. Menurut Setiausaha Agung PBB Ban Ki -moon, ia mungkin 2 minggu sebelum keputusan akhir analisis mereka bersedia.

Over 57 percent believe if the US attacks Syria, the Israeli Defense Force will act against specific targets or threats. Only 13 percent of Israelis think that things will worsen into an all-out war in the Middle East. Over 28 percent stated they are not concerned that a US attack will drag Israel into a war.

Another poll, published in Friday’s Ma’ariv newspaper, found that Israelis are strongly against an Israeli attack on Syria. If the US does not intervene in Syria, 77 percent of respondents said Israel should not get involved militarily, while only 11 percent believed it should.

The US government claims that Syria is responsible for using banned chemical weapons. US intelligence agencies claim that the Aug. 21 chemical weapons attack near Damascus killed a total of 1,429 Syrian civilians, including 426 children, and that Assad should be held responsible for the attack.

US President Barack Obama used the data to make the case for military retaliation against the Syrian government.

Syria’s Prime Minister has said his country is ready for any possible foreign strikes, saying that “the Syrian army is fully ready, its finger on the trigger, to face any challenge or scenario that they want to carry out,” in a written statement broadcast on television.

On Saturday, Obama said he was putting on hold the plan to strike against Syria until Congress votes on military intervention. A vote is planned for when US lawmakers return from summer recess on September 9.

Russia’s president, Vladimir Putin, said Saturday that the idea that the Syrian regime had used chemical weapons on its own people was "utter nonsense," and urged Washington to present its evidence to the UN Security Council. Earlier in the week, the UN chemical inspection team finished its work in Syria and headed to The Hague with samples taken at the sites of the alleged chemical attack. According to UN Secretary-General Ban Ki-moon, it may be two weeks before for final results of their analysis are ready.

The Jewish roots Of the Muslim declaration Of belief "Al 'Shahada"
Rhythm Of Traditional Culture and Our Songs Hebrew Since 3000 years ago
Budaya tradisi Irama dan lagu Kami Ibrani Semenjak 3000 thn yg lalu


Firman Allah Taala: “Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israil telah dilaknat (di dalam Kitab-kitab Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh” (God Almighty says in the Holy Quran: “Cursed were those who disbelieved among the Children of Israel by the tongue of David and of Jesus, the son of Mary. That was because they disobeyed and (habitually) transgressed” (Surah Al'Ma’idah QS5: 78)

Firman Allah Taala: “Dan Kami pecah-pecahkan mereka (kaum Yahudi dari bani Israel itu) berpuak-puak (yang bertaburan di merata-rata) dunia ini. Di antara mereka ada yang soleh dan di antaranya juga yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik-baik dan bala bencana yang buruk, supaya mereka kembali (bertaubat).“ (God Almighty says in the Holy Quran: “And We divided them (Jews) throughout the earth into nations. Of them some were righteous, and of them some were otherwise. And We tested them with good (times) and bad that perhaps they would return (to obedience)” (Surah Al-A'raf QS7: 168)

  
Isyarat Rasulullah GENDANG! Dalam hadis sahih, ketika Nabi Shallallahu Alayhi waa Sallam bermesyuarat bagaimana hendak panggil orang Solat (sembahyang) ketika masuk waktu, salah satu cadangan daripada sahabat Radhiya'Allahu Anhu adalah dengan menggunakan Gendang. Nabi Shallallahu Alayhi waa Sallam bersabda Gendang adalah budaya Bani Israel.

Di dalam DUNIA ini, Gendang hanya digunakan di masjid-masjid di Afghanistan, Pakistan dan MALAYsia. Tempat lain tidak ada. Jadi ini semua adalah tempat bani Israel. Hatta di Eropah pun, synagogue (kuil synagong) Yahudi tidak pakai gendang. Jadi yang benar-benar amal budaya bani Israel adalah Afghanistan, Pakistan dan MALAYsia.


Ingatlah Saudara2 ku . . .

Mereka ber-3 akan muncul selang silih sahaja dan mereka ber-3 berkongsi GELARAN yang sama. 2 daripada mereka mendapat rahmat berupa umur yang panjang, sedangkan 1 dari mereka ber-3 berumur pendek tapi dapat meminpin DUNIA.

Ketahuilah Mereka ber-3 ialah:

- Al Masih Al 'Mahdi

- Al Masih dAJJAL

- Al Masih Isa

Dan Ingatlah Wahai Muslimin, Do’a Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam makbul sehingga AkhirZAMAN. Dari SusurGalur bagindalah berakhirnya Rasul terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alayhi wa Sallam.

Dari SusurGalur Nabi Muhammad Shallallahu Alayhi wa Sallam, akan munculnya pemuda bernama Muhammad Bin Abdullah, yang mana dia sendiri tak tahu dia adalah bakal Khalifah'Allah Al 'Mahdi.

Di dalam darahnya ada kombinasi DNA Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam & DNA Nabi Muhammad Shallallahu Alayhi wa Sallam kerana mereka berdua dari keturunan yang sama.

SALASILAH Keturunan Khalifah’Allah Al ‘Mahdi  DENGAR BAIK `BAIK RAHSIA INI!!! . . .

 Disebelah Ayah adalah dari jurai Rasullullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam hinggalah ke Nabi Allah Ismail Alayhis Sallam dan Siti Hajar

 Di sebelah Ibu adalah dari jurai yang sama dengan Nabi Allah Isa Alayhis Sallam, Nabi Allah Sulaiman Alayhis Sallam, Nabi Allah Daud Alayhis Sallam, hingga lah bersaudara dengan Nabi Allah Yusof Alayhis Sallam, sampai ke Nabi Allah Yaakub Alayhis Sallam.

Carilah balik Do’a Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam itu (ada dalam Al 'Quran) dan kerana itulah, solat 5 Waktu di tahiyat akhir akan selalu kita bacakan Nama-nama Nabi itu . . .

Perancis, selepas Amerika Syarikat dan United Kingdom, 
memakai brek pada retorik perang Syria . . .

Jet pejuang Rafale Tentera Laut Perancis (A French Navy Rafale jet fighter. AFP Photo (think IN pictures @1WORLDCommunity)

SitiWanMahani - Perancis, selepas Amerika Syarikat dan United Kingdom, memakai brek pada retorik perang Syria. Berikutan Washington dan membawa London, Presiden Perancis Francois Hollande berkata beliau akan menunggu undi parlimen sebelum melakukan Perancis untuk serangan tentera di Syria.

Pengumuman itu datang sebagai negara-negara NATO menimbang semula sama ada untuk mengambil tindakan ketenteraan terhadap kerajaan Syria ke atas serangan senjata kimia yang membunuh beratus-ratus orang di Damsyik, di tengah-tengah berkembang pembangkang awam untuk campur tangan tentera Amerika Syarikat yang dipimpin.

Paris menyokong keluar tindakan ketenteraan segera terhadap Syria selepas Ahli Parlimen di UK House of Commons mengalahkan cadangan Perdana Menteri, David Cameron yang tentera British mengambil bahagian dalam tindakan ketenteraan ke atas penggunaan yang dikatakan senjata kimia oleh kerajaan Assad. Undi perang - yang pertama hilang oleh seorang Perdana Menteri British sejak 1782 - diikuti oleh Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama berkata Sabtu bahawa dia akan menunggu sehingga dia menerima kebenaran daripada Kongres Amerika Syarikat sebelum mengambil tindakan ketenteraan di Syria.

Yang menghairankan, memandangkan teragak-agak Perancis lalu untuk menyertai dalam pengembaraan ketenteraan, Hollande telah penyokong yang paling lantang operasi ketenteraan Amerika Syarikat, yang Obama berkata tidak termasuk “kasut di atas tanah.”

Presiden Perancis, tidak seperti Perdana Menteri British, tidak memerlukan kebenaran daripada Parlimen di negara ini, Dewan Negara, memerintahkan tindakan ketenteraan.

Kerajaan Sosialis Hollande adalah cepat untuk melompat pada kereta muzik anti-Assad, menuduh pemimpin Syria menjalankan serangan tersebut, dengan Menteri Luar beliau berkata maklumat yang menunjukkan tentera kerajaan Syria berada di belakang apa yang dikenali sebagai "pembunuhan beramai-ramai kimia.”

“Semua maklumat yang ada pada kita menumpu untuk menunjukkan bahawa terdapat satu pembunuhan kimia beramai-ramai berhampiran Damsyik dan bahawa rejim Bashar bertanggungjawab,” kata Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius pada 24 Ogos.

France, following US and UK, applies brakes on Syrian war rhetoric. Following Washington and London’s lead, French President Francois Hollande said he would wait for a parliamentary vote before committing France to a military attack on Syria.

The announcement comes as NATO countries reconsider whether to take military action against the Syrian government over a chemical weapons attack that killed hundreds of people in Damascus, amid growing public opposition to a US-led military intervention.

Paris backed off immediate military action against Syria after MPs in the UK House of Commons defeated Prime Minister David Cameron’s proposal that British forces take part in military action over the alleged use of chemical weapons by Assad’s government. The war vote – the first lost by a British prime minister since 1782 – was followed by US President Barack Obama saying Saturday that he would wait until he receives authorization from the US Congress before taking military action on Syria.

Surprisingly, given France’s past hesitation to join in military adventures, Hollande has been the most vocal supporter of a US military operation, which Obama said would not include “boots on the ground.”

The French president, unlike the British prime minister, does not require permission from the country’s parliament, the National Assembly, to order military action.

Hollande’s Socialist government was quick to jump on the anti-Assad bandwagon, accusing the Syrian leader of carrying out the attack, with his foreign minister saying that information pointed to Syrian government forces being behind what it called a "chemical massacre."

"All the information at our disposal converges to indicate that there was a chemical massacre near Damascus and that the Bashar regime is responsible," French Foreign Minister Laurent Fabius said on August 24.

 
Orang-orang Syria berjalan lalui bangunan musnah di bandar utara Aleppo (Syrians walk past destroyed buildings in the northern city of Aleppo AFP Photo (think IN pictures @1WORLDCommunity)

Rusia telah mengkritik negara-negara Barat melompat untuk ke kesimpulan atas serangan itu, bagaimanapun, dengan Presiden Vladimir Putin berkata pada hari Sabtu bahawa ia adalah “tidak masuk akal sama sekali” untuk mempercayai bahawa kerajaan Syria akan menggunakan senjata kimia ke atas mereka sendiri dan pada masa yang sama sebagaimana pemeriksa senjata PBB di negara itu.

Sebelum menyampaikan ucapan atas Syria di luar White House, Obama menjelaskan keputusannya untuk Hollande dalam panggilan telefon, seorang pegawai di pejabat presiden Perancis kepada pemberita.

Menteri Dalam Negeri Perancis Manuel Valls berkata pada hari Ahad Perancis tidak akan bertindak bersendirian di Syria tetapi akan menunggu keputusan yang dibuat oleh Kongres Amerika Syarikat.

“Perancis tidak boleh melakukannya secara sendirian,” Valls kepada Eropah 1 radio. “Kita perlu gabungan. “

Perdana Menteri Perancis, Jean-Marc Ayrault, dijadualkan untuk bertemu dengan ketua-ketua kedua-dua majlis Parlimen dan pembangkang pada hari Isnin untuk membincangkan keadaan Syria dalam jangka masa untuk berdebat Parlimen pada Rabu.

Rusia telah memberi amaran bahawa rancangan jelas Washington untuk campur tangan ketenteraan di Syria hanya akan bertindak untuk meningkatkan keganasan yang kini mencengkam negara.

“Mana-mana penggunaan tenaga unilateral tanpa kebenaran daripada Majlis Keselamatan PBB, tidak kira bagaimana ‘terhad’ itu, akan menjadi satu pelanggaran jelas undang-undang antarabangsa, akan menjejaskan prospek resolusi politik dan diplomatik konflik di Syria dan akan membawa untuk pusingan baru konfrontasi dan mangsa baru, “kata jurucakap Kementerian Luar Russian Aleksandr Lukashevich. Terdapat kekurangan bukti bahawa kerajaan Syria menggunakan senjata kimia, tambah beliau.

Menteri Luar Mesir, Nabil Fahmy, telah berkata bahawa kerajaannya adalah kerajaan terhadap campur tangan ketenteraan di Syria.
  
“Mesir menolak campur tangan ketenteraan di Syria, kerana kami percaya bahawa penyelesaian politik adalah satu-satunya jalan keluar bagi krisis di sana. Mesir menyokong 2 ceramah Geneva,  “Fahmy kepada pemberita di Kaherah pada hari Selasa, memetik Bab 7 Piagam PBB, yang mengadakan peruntukan bagi penggunaan tindakan ketenteraan jika ia membuktikan bahawa negara telah menjadi bahaya kepada keamanan dan keselamatan antarabangsa.
  
Setiausaha Agung PBB Ban Ki-moon berkata beliau telah berbincang dengan Obama” bagaimana kita boleh mempercepatkan proses penyiasatan”  ke dalam serangan tersebut, tetapi menambah: “Saya juga telah menyatakan hasrat ikhlas saya bahawa pasukan penyiasatan ini harus dibenarkan untuk terus mereka bekerja sebagai mandat oleh negara-negara anggota.”

Sementara itu, Ketua Setiausaha NATO, Anders Fogh Rasmussen, berkata pada Jumaat bahawa perikatan tentera tidak mempunyai rancangan untuk mengambil bahagian dalam serangan tentera di Syria, satu langkah yang memerlukan kelulusan daripada semua anggota 28 negara.

Russia has criticized Western nations for jumping to conclusions over the attack, however, with President Vladimir Putin saying on Saturday that it was “utter nonsense” to believe that the Syrian government would use chemical weapons on its own people at the same time as UN weapons inspectors were in the country.

Before delivering his speech on Syria outside the White House, Obama explained his decision to Hollande in a telephone call, an official in the French president's office told reporters.

French Interior Minister Manuel Valls said on Sunday France would not act alone in Syria but would await a decision by the US Congress.

"France can not go it alone," Valls told Europe 1 radio. "We need a coalition."

French prime minister, Jean-Marc Ayrault, is scheduled to meet with the heads of the two houses of parliament and the opposition on Monday to discuss the Syrian situation in the run-up to a parliamentary debate on Wednesday.

Russia has warned that Washington’s apparent plans for military intervention in Syria would only serve to increase the violence now gripping the country.

"Any unilateral use of force without the authorization of the UN Security Council, no matter how 'limited' it is, will be a clear violation of international law, will undermine prospects for a political and diplomatic resolution of the conflict in Syria and will lead to a new round of confrontation and new casualties," Russian Foreign Ministry spokesman Aleksandr Lukashevich said. There was a lack of proof that the Syrian government used chemical weapons, he added.  

Egypt’s Foreign Minister, Nabil Fahmy, has said that his government is against military intervention in Syria.
"Egypt rejects military intervention in Syria, as we believe a political solution is the only way out for the crisis there. Egypt supports the Geneva-2 talks," Fahmy told reporters in Cairo on Tuesday, citing Chapter 7 of the UN charter, which provides for the use of military action if it is proven that a country has become a danger to international peace and security.
UN Secretary-General Ban Ki-moon said that he had discussed with Obama “how we can expedite the process of investigation” into the attack, but added: “I have also expressed my sincere wish that this investigation team should be allowed to continue their work as mandated by the member states."

Meanwhile, NATO's secretary general, Anders Fogh Rasmussen, said Friday that the military alliance has no plans to participate in a military attack on Syria, a move that would require the approval of all 28 member countries. 

Menteri Luar Sergei Lavrov (Foreign Minister Sergei Lavrov (RIA Novosti/Eduard Pesov – think IN pictures @1WORLDCommunity)

SitiWanMahani - Bukti menggunakan senjata kimia di Syria tidak boleh disimpan rahsia begitu saja - Lavrov. Menteri Luar Rusia Sergey Lavrov telah berkata bahawa ‘rejim kerahsiaan’ oleh Barat tidak boleh diterima berhubung dengan Syria dan keterangan mengenai penggunaan senjata kimia di sana. Perkongsian maklumat adalah kemestian.

Menteri Luar bercakap semasa ucapan kepada pelajar dari Moscow State University Perhubungan Antarabangsa. “Jika ada yang benar-benar adalah maklumat rahsia yang ada, tudung harus ditarik balik. Ini adalah satu soalan perang dan keamanan. Untuk meneruskan permainan ini kerahsiaan hanya tidak sesuai.”

Sampel yang dikumpul oleh responden pertama selepas 21 Ogos serangan kimia di pinggir bandar Damsyik telah diuji positif untuk ejen saraf sarin, US Setiausaha Negara John Kerry memberitahu media Amerika Syarikat sebagai dia cuba membina sokongan untuk seangan tentera. Tiada pengetahuan yang berada di belakangnya masih belum datang kepada cahaya.

Dalam penampilan kemudian CNN, Kerry berkata bahawa bukti yang dikumpul bebas daripada PBB, mengukuhkan panggilan Obama untuk tindakan ketenteraan terhadap rejim Presiden Bashar Assad, di mana Amerika Syarikat menuduh yang bertanggungjawab terhadap serangan senjata kimia.

“Setiap hari yang berlalu, kes ini adalah lebih kuat ,” kata Kerry, memanggil mana-mana’ yang teramat sangat.’

Menteri Lavrov telah memanggil maklumat yang diberikan kepada Rusia dengan ‘meyakinkan’ Amerika Syarikat. “Kami telah menunjukkan beberapa lakaran, tetapi ada apa-apa yang konkrit, tidak ada koordinat geografi atau maklumat . . . dan tiada bukti ujian yang telah dilakukan oleh golongan profesional . . . tidak ada mana-mana komen mengenai keraguan pakar’ mengenai rakaman yang diedarkan di seluruh internet, “kata Lavrov .

Beliau menambah bahawa “apa yang rakan-rakan Amerika, British dan Perancis telah menunjukkan kepada kita sebelum ini - serta sekarang - . Tidak meyakinkan kami semua. Tiada fakta yang menyokong, hanya bercakap berulang-ulang dalam uratan' yang kita tidak tahu pasti. 'Dan apabila kami meminta penjelasan lanjut, kami menerima sambutan yang berikut: ‘Anda menyedari bahawa ini adalah maklumat sulit, oleh itu kita tidak boleh menunjukkan kepada anda’ Jadi, terdapat masih tiada fakta. “

Sejurus sebelum Menteri Lavrov itu sesi soal jawab telah berlaku, Amerika Syarikat mengarahkan pesawat berkuasa nuklear yang pengangkut USS Nimitz, bersama-sama dengan 4 buah pemusnah dan cruiser, untuk bergerak ke barat di Laut Arab ke arah Laut Merah, dalam persediaan untuk serangan mungkin, mengikut kata-kata seorang pegawai Amerika Syarikat kepada Reuters.

Evidence of chemical weapons use in Syria should 
not be kept secret – Lavrov

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has said that a 'regime of secrecy' by the West is unacceptable with regard to Syria and evidence of the use of chemical weapons there. Information sharing is a must.

The Foreign Minister spoke during an address to the students of the Moscow State University of International Relations.  "If there truly is top secret information available, the veil should be lifted. This is a question of war and peace. To continue this game of secrecy is simply inappropriate."

Samples collected by first responders after the August 21 chemical attack in a Damascus suburb have tested positive for the sarin nerve agent, US Secretary of State John Kerry told US media as he sought build support for a military strike. No knowledge of who was behind it has yet come to light.

In a later appearance on CNN, Kerry said that the evidence, which was gathered independently of the UN, strengthened Obama's call for military action against the regime of President Bashar Assad, which the US accuses of being responsible for the chemical weapons attack.

"Each day that goes by, this case is even stronger," Kerry said, calling the case 'overwhelming.'

Minister Lavrov has called the information provided to Russia by the US 'inconclusive'. "We were shown some sketches, but there was nothing concrete, no geographical coordinates or details... and no proof the test was done by professionals... there were no comments anywhere regarding the experts' doubt about the footage circulating all over the internet," Lavrov said.

He added that "what our American, British and French partners have shown us before - as well as now - does not convince us at all. There are no supporting facts, there is only repetitive talk in the vein of 'we know for sure.' And when we ask for further clarification, we receive the following response: 'You are aware that this is classified information, therefore we cannot show it to you.' So there are still no facts."

Shortly before Minister Lavrov's Q&A session took place, the United States ordered  its nuclear-powered aircraft carrier USS Nimitz, along with four destroyers and a cruiser, to move west in the Arabian Sea toward the Red Sea, in preparation for a possible strike, according to a US official's words to Reuters.


SitiWanMahani - Lavrov: Pemberontak di Syria yang diilhamkan oleh tindakan Amerika. White House adalah mengejar hantu dengan membina kes untuk perang di Syria berdasarkan bukti muktamad. Itulah kata Menteri Luar Rusia Sergey Lavrov, yang mengulangi pendirian Kremlin terhadap campur tangan di Syria tanpa sokongan PBB. Mari kita mendapatkan lebih banyak daripada RT Sean Thomas.

Lavrov: Rebels in Syria being inspired by American actions. The White House is chasing ghosts by building a case for war in Syria based on inconclusive evidence. That's according to Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, who reiterated the Kremlin's stance against intervention in Syria without UN backing. Let's get more from RT's Sean Thomas.

Follow us on Google+ http://plus.google.com/+RT

Follow us on Instagram http://instagram.com/rt

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...