Friday, 3 January 2014

RUSIA, Kapal-kapal PERANG China untuk MENJAMIN PERMINDAHAN Marin bahan kimia SYRIA . . .

Yang berkuasa nuklear berat GM cruiser "Peter the Great"  (The heavy nuclear-powered GM cruiser "Peter the Great" (RIA Novosti/Vitaliy Ankov – think IN pictures @1WORLD Community)

SitiWanMahani Cruiser peluru berpandu Rusia Pyotr Veliky (Peter the Great) bersama-sama dengan sebuah kapal Cina akan mengiringi kapal Denmark dan Norway mengambil senjata kimia Syria keluar dari negara yang dilanda perang itu, jurucakap operasi Denmark - berkata Norway bersama.

Kapal Rusia dan frigat Cina, Yan Cheng, tidak akan berada di bawah arahan Denmark - Norway, tetapi akan menyelaraskan rapat dengan kapal-kapal lain, kata Mejar Eystein Kvarving.

“4 kapal kini telah menetapkan kursus ke arah sebuah kawasan takungan di dalam air antarabangsa di luar Syria, jadi kami adalah yang paling bersedia untuk memasuki pela-buhan Latakia apabila perintah itu tiba,” katanya seperti yang dipetik oleh Reuters. Di Latakia, kapal-kapal dan kapal perang pengiring mereka adalah untuk mengambil lebih daripada 1,000 tan bahan kimia.

Keputusan Rusia untuk menyediakan kapal pengiring untuk penghapusan senjata kimia pada mulanya diumumkan pada 24 Disember. Di samping itu, 75 trak perisai telah dihantar ke Syria, bersama-sama dengan $ 2 juta pada dana dan kelengkapan lain yang akan digunakan untuk kemusnahan Syria senjata kimia senjata, kata Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu.

Russian, Chinese Warships to secure marine transfer 
Of Syria’s Chemicals . . .

Russia’s missile cruiser Pyotr Veliky (Peter the Great) along with a Chinese vessel will escort Danish and Norwegian ships taking Syria’s chemical weapons out of the war-torn country, a spokesman for the joint Danish-Norwegian operation has said.

The Russian vessel and a Chinese frigate, Yan Cheng, won't be under Danish-Norwegian command, but will be coordinating closely with the other ships, Maj. Eystein Kvarving said.

"The four ships have now set a course toward a holding area in international water outside Syria, so we are most ready to enter the port of Latakia when the order arrives," he said as quoted by Reuters. In Latakia, the vessels and their warship escorts are to pick up more than 1,000 tons of chemical agents.

Russia’s decision to provide an escort ship for the removal of chemical weapons was initially announced on December 24. In addition to that, 75 armored trucks were delivered to Syria, along with $2 million in funds and other equipment to be used for the destruction of Syria’s chemical weapons arsenal, Russian Defense Minister Sergey Shoigu said.

Bidang Deployable Sistem hidrolisis digunakan untuk memusnahkan dan meneutralkan senjata kimia duduk di atas kapal MV Cape Ray sebelum penempatan dari Shipyard NASSC0-Earl di Portsmouth, Virginia, January 2, 2014. (Reuters/Larry Downing – think IN pictures @1WORLD Community)

Kapal-kapal tentera laut Denmark dan Norway, yang misinya adalah untuk mengangkut bahan berbahaya Syria untuk kemusnahan, kini bersedia untuk menuju ke perairan Syria untuk mengangkut penghantaran lambat bahan kimia.

Ia percubaan yang ke-2 di dalam saluran Scandinavia. Tawaran pertama ditangguhkan kerana kebimbangan keselamatan, meletakkan operasi di belakang jadual yang diluluskan oleh Pertubuhan bagi Larangan Senjata Kimia (OPCW). Menurut rancangan itu, kom-ponen-komponen kimia yang paling berbahaya sepatutnya dikeluarkan dari negara ini pada akhir 2013.

Pada 31 Disember, kapal-kapal Norway dan Denmark bersedia untuk mengangkut senjata kimia Syria tetapi terpaksa kembali ke pelabuhan mereka di Cyprus. Kelewatan diper-salahkan soal keselamatan miskin. Pada 20 Disember, pemberontak Islam mula pertem-puran dipanaskan berhampiran kemudahan kimia di Syria, kata Kementerian Luar Rusia.

The Danish and Norwegian naval vessels, whose mission is to transport Syria’s deadly material for destruction, are now ready to head for Syrian waters to transport a delayed shipment of chemicals.

It’s the second attempt by the Scandinavian vessels. The first bid was postponed due to security worries, putting the operation behind the schedule approved by the Organization for the Prohibition of Chemical Weapon (OPCW). According to the plan, the most dangerous chemical components should have been removed from the country by the end of 2013.

On December 31, the Norwegian and Danish ships were ready to transport Syria's chemical weapons but had to return to their port in Cyprus. The delay was blamed on the poor security situation. On December 20, Islamist rebels started a heated battle near a chemical facility in Syria, the Russian Foreign Ministry said.

Salah satu daripada 2 kapal kargo bertujuan untuk mengambil bahagian dalam misi Denmark-Norway untuk mengangkut bahan kimia daripada dok Syria di Limassol, 14 Disember, 2013. (Reuters/Andreas Manolis – think IN pictures @1WORLD Community)

Walau bagaimanapun, pegawai-pegawai OPCW sendiri terus kekal optimistik mengenai rancangan perlucutan senjata, mengatakan mereka lihat “sangat kuat” kemajuan dalam operasi dan ada “penentuan yang jelas oleh semua pihak untuk mencapai kejayaan.”

“Operasi ini adalah sukar tetapi ia buat-dapat," kata Daryl Kimball , pengarah eksekutif Persatuan Kawalan Senjata.” Ia selamat dan ia perlu dilakukan dengan berhati-hati, dan itu lebih penting daripada melakukannya dengan cepat.”

Kapal Amerika Syarikat yang menyatakan ‘dalam tempoh 2 minggu untuk memusnahkan bahan kimia Syria

Kumpulan Scandinavia akan menyampaikan bahan berbahaya kepada kapal kargo MV Amerika Syarikat Cape Ray, ditempatkan di Itali, selepas itu beban akan musnah di perairan antarabangsa. Kerja sebenar yang mungkin boleh dilakukan dalam 45 hari di bawah keadaan yang ideal, tetapi misi itu kini dijangka berlangsung kira-kira 90 hari kerana cuaca buruk, Frank Kendall, Amerika Syarikat Setiausaha Pertahanan untuk Perolehan, Teknologi dan Logistik, Khamis.

MV Cape Ray ditetapkan untuk meninggalkan untuk Mediterranean “dalam kira-kira dua minggu,” tambah Kendall. Pihak berkuasa Amerika Syarikat memutuskan pada 30 November untuk menghantar kapal.

However, the OPCW officials themselves remain optimistic about the disarmament plan, saying they see “very strong” progress in the operation and there is "a clear determination by all parties to achieve success."

"This operation is difficult but it's do-able," said Daryl Kimball, executive director of the Arms Control Association. "It's safe and it should be done carefully, and that's more important than doing it quickly."

US vessel setting out ‘within two weeks’ to destroy Syrian chemicals

The Scandinavian group will deliver the hazardous material to the US cargo ship MV Cape Ray, stationed in Italy, after which the load will destroyed in international waters. The actual work could probably be done in 45 days under ideal conditions, but the mission is now expected to last about 90 days because of bad weather, Frank Kendall, US Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology and Logistics, said Thursday.

MV Cape Ray is set to leave for the Mediterranean "within about two weeks,” Kendall added. US authorities decided on November 30 to send the ship.

Gambar nota diambil pada 29 Disember, 2013, dan dikeluarkan oleh Angkatan Tentera Norway, menunjukkan kapal kargo "Taiko", yang diperuntukkan untuk mengangkut bahan kimia dari perang koyak Syria. (AFP Photo/Lars Magne Hovtun – think IN pictures @1WORLD Community)

2 unit hidrolisis besar-besaran yang bertujuan untuk senjata kemusnahan akan meneutral-kan 700 tan senjata kimia, termasuk gas mustard dan sarin, satu bentuk gas saraf, Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat berkata.

Walaupun unit tidak pernah diuji di bawah keadaan di laut, teknologi yang telah digu-nakan selama sedekad di tanah Amerika Syarikat, dan ada “ada misteri tentang proses,” kata Kendall.

Ejen-ejen kimia diubah kemudiannya boleh diproses oleh firma-firma komersial yang berurusan dengan sisa berbahaya. 700 tan bahan kimia, apabila berjalan melalui sistem hidrolisis, akan menghasilkan 1.5 juta gelen efluen untuk diproses oleh firma-firma sisa berbahaya, kata pegawai.

Bahan berbahaya adalah dijangka dipilih betul sebelum persidangan Rusia yang disokong Geneva-2 yang akan diadakan 22 Januari tahun ini. Rundingan damai dilihat oleh kuasa-kuasa antarabangsa sebagai satu-satunya pilihan yang boleh menghasilkan kejayaan dalam menyelesaikan konflik lebih daripada dua tahun yang dikenakan di Syria.

Two massive hydrolysis units aimed at weapons destruction will neutralize 700 tons of chemical weapons, including mustard gas and sarin, a form of nerve gas, the US Defense Department says.

Though the units had never been tested under conditions at sea, the technology has been used for a decade on US soil, and there is “no mystery about the process," Kendall says.

The chemically altered agents can then be processed by commercial firms that deal with hazardous waste. Seven hundred tons of chemicals, when run through the hydrolysis system, would produce 1.5 million gallons of effluents to be processed by hazardous waste firms, officials said.

The deadly material is expected to be picked right before the Russia-backed Geneva-2 conference which will be held January 22 this year. The peace talks are seen by international powers as the only option that can yield success in resolving the more than two-year-long conflict in Syria.


Misi untuk menghancurkan Senjata Kimia Syria 
dlm pejalanan . . .


SitiWanMahani Misi untuk memusnahkan beberapa senjata kimia Syria sedang dija-lankan. Trak Rusia akan mengangkut bahan kimia dari laman sekitar Syria ke pelabuhan di negara ini Latakia. Kapal Denmark dan Norway akan membawa bahan kimia untuk sebuah pelabuhan di Itali di mana mereka akan dimuatkan ke dalam kapal kargo kerajaan Amerika Syarikat.

Commodore Torben Mikkelsen , komander armada Denmark diterajui Denmark - Norway yang akan memindahkan bahan kimia simpanan Syria untuk kemusnahan adalah bersedia untuk melakukan apa sahaja yang diminta. Bercakap di pelabuhan Cyprus Limassol, beliau berkata destinasi kargo itu akan membuat keputusan bergantung kepada apa yang mereka akan menjemput di pelabuhan Syria Latakia.

“ . . . ia bergantung kepada kargo yang kita akan mengambil kerana sebahagian daripada kargo pergi di atas kapal USS Cape Ray dan beberapa kargo lain telah pergi ke UK. Jadi, ia bergantung kepada kargo apa yang akan berada di dalam pelabuhan Latakia,” kata Komander Mikkelsen.

Flotilla yang pertama belayar dari pada Disember tetapi kerana kelewatan kembali ke Cyprus. USS Cape Ray membawa labirin tiub dan injap di tahan, termasuk dua unit rawatan besar-besaran yang akan meneutralkan 700 tan senjata kimia, seperti gas mustard dan satu bentuk gas saraf sarin.

Sistem ini menggunakan air dan koktel kimia untuk memecahkan senjata toksik. Produk sampah akan dimusnahkan di tapak kimia yang tidak didedahkan. Perjanjian Amerika Syarikat-Rusia untuk menghapuskan senjata kimia Syria pada pertengahan 2014 telah didorong oleh penggunaan disahkan senjata kimia di Damsyik, Syria pada bulan Ogos 2013.

Mission to Destroy Syria Chemical 
Weapons Underway . . .

The mission to destroy some of Syria's chemical weapons is underway. Russian trucks will transport the chemicals from sites around Syria to the country's port of Latakia. Danish and Norwegian ships will carry the chemicals to a port in Italy where they will be loaded onto a US government cargo ship.

Commodore Torben Mikkelsen, commander of the Danish-led Danish-Norwegian flotilla that will transfer Syria's chemical stockpile for destruction is ready to do whatever is requested. Speaking in the Cypriot port of Limassol, he said the destination of the cargo was to be decided depending on what they would pick up at the Syrian port of Latakia.

"...it depends on that cargo we are going to pick up because some of the cargo has go on board the USS Cape Ray and some other cargo has to go to the UK. So, it depends on what cargo will be in the port of Latakia," said Commander Mikkelsen.

The flotilla first sailed off in December but due to delays returned to Cyprus. The USS Cape Ray carries a labyrinth of tubes and valves in its hold, including two massive treatment units that will neutralise 700 tons of chemical weapons, such as mustard gas and a form of sarin nerve gas.

The system uses water and a chemical cocktail to break down the toxic weapons. The waste product will be destroyed at undisclosed chemical sites. A US-Russian agreement to eliminate Syria's chemical weapons by mid-2014 was prompted by the confirmed use of chemical weapons in Damascus, Syria in August 2013.

ISRAEL berjaya MENGUJI ruang pemintas peluru berpandu Arrow . . .

FOTO ARKIB: Satu peluru berpandu pemintas Arrow II  (ARCHIVE PHOTO: An Arrow II missile interceptor (Reuters/Nir Elias – think IN pictures @1WORLD Community)

SitiWanMahani - Arrow III, satu komponen dinaik taraf perisai peluru berpandu Israel, telah berjaya diuji untuk kali yang ke-2, Kementerian Pertahanan di negara ini diumumkan. Satelit kamikaze dilancarkan oleh sistem mampu memintas peluru berpandu di angkasa.

Satu jarak jauh Arrow III pemintas dipecat dari Palmahim pangkalan udara, selatan Tel Aviv, pada pagi Jumaat. Ia meninggalkan atmosfera Bumi, yang dijalankan dalam ruang manuver dan setelah dipenuhi misinya jatuh ke Mediterranean. Ujian ini berlangsung 10 minit. Tiada peluru berpandu sebenar telah disasarkan.

“Pemintas Arrow III berjaya melancarkan dan terbang trajektori exo-atmosfera melalui angkasa,” kata Kementerian Pertahanan Israel dalam satu kenyataan, Reuters melaporkan.

Satelit kamikaze, dipecat oleh sistem Arrow III, juga telah dikenali sebagai “membunuh kenderaan.” Mereka mampu untuk mengenal pasti dan kimia jejak, kepala peledak biologi atau nuklear di atas atmosfera bumi. Yang pemintas maka ram ke dalam peluru berpandu dan memusnahkan maka pada ketinggian, di mana perpecahan itu adalah selamat.

Jenis peluru berpandu Arrow III boleh memintas digunakan oleh Iran dan Syria, dan diper-cayai yang akan diadakan oleh Hizbullah di Lubnan.

Yair Ramati, ketua Israel Peluru Berpandu Pertahanan Organisasi Kementerian Pertahanan, berkata bahawa negara ini memerlukan versi dinaik taraf bagi Arrow sebagai sebahagian daripada pertahanan peluru berpandu di sebuah rantau di mana “semua pihak bertambah baik.”

“Kami perlu berada satu langkah di hadapan,” beliau dipetik sebagai berkata oleh Jerusalem Post.

Ujian Jumaat adalah menurut Kementerian Pertahanan Israel dikunjungi oleh pegawai-pegawai Amerika Syarikat, sebagai Pentagon bersama-sama dengan Amerika Syarikat firma Boeing adalah rakan kongsi dalam projek yang dikendalikan oleh milik negara Israel Aerospace Industries (IAI).

Perbicaraan pertama kejayaan Arrow III telah diadakan pada bulan Februari 2013. Pemintas itu kemudiannya dihantar sehingga ketinggian 100 kilometer.

Arrow III dijangka beroperasi tidak lewat daripada 2016. Previous version sistem, Arrow II , yang telah dikerahkan untuk lebih satu dekad telah dilaporkan menjaringkan sekitar kadar kejayaan 90% peratus dalam ujian secara langsung.

Ketiga-tiga peringkat perisai peluru berpandu Israel terdiri daripada jarak jauh Panah sistem memintas, yang mid-range “David's Sling”, masih di bawah pembangunan, dan berjaya beroperasi jarak dekat “Iron Dome.”

ISRAEL Successfully tests Arrow Space
Missile Interceptor . . .

Arrow III, an upgraded component of the Israeli missile shield, was successfully tested for the second time, the country’s Defense Ministry announced. The kamikaze satellites launched by the system are capable of intercepting missiles in space.

A long-range Arrow III interceptor was fired from Palmahim air base, south of Tel Aviv, on Friday morning. It left the Earth’s atmosphere, carried out maneuvers in space and having fulfilled its mission fell into the Mediterranean. The test lasted 10 minutes. No real missiles were targeted.

"The Arrow III interceptor successfully launched and flew an exo-atmospheric trajectory through space," Israel's Defense Ministry said in a statement, Reuters reported.

The kamikaze satellites, fired by the Arrow III system, have been also known as "kill vehicles." They are able to identify and trail chemical, biological or nuclear warheads above the Earth's atmosphere. The interceptors then ram into the missiles and destroy then at an altitude, where the disintegration is safe.

The kind of missiles Arrow III can intercept are used by Iran and Syria, and are believed to be held by Hezbollah in Lebanon.

Yair Ramati, head of the Defense Ministry's Israel Missile Defense Organization, says that the country needs the upgraded version of Arrow as part of its missile defense in a region where "all sides are improving.”

“We need to be one step ahead," he was cited as saying by The Jerusalem Post.

Friday’s test was according to Israeli Defense Ministry visited by US officials, as the Pentagon together with US firm Boeing are partners in the project run by state-owned Israel Aerospace Industries (IAI).

The first successful trial of Arrow III was held in February 2013. The interceptor was then sent up an altitude of 100 kilometers.

Arrow III is expected to become operational not later than 2016. The system’s previous version, Arrow II, which has been deployed for more than a decade has reportedly scored around a 90 percent success rate in live trials.

The three-tier Israeli missile shield consists of the long-range Arrow intercepting system, the mid-range "David's Sling" , still under development, and the successfully operating short-range "Iron Dome."


Tel Aviv "berjaya" menjalankan ujian sistem peluru berpandu Arrow III . . .


SitiWanMahani Ujian, yang dijalankan ke atas Mediterranean, adalah penerbangan yang ke-2 sistem peluru berpandu. Tetapi ia tidak memintas apa-apa sasaran. Israel dike-rahkan versi sebelumnya, yang dinamakan PANAH 2, lebih daripada satu dekad yang lalu.

Tel Aviv berkata ia telah menjaringkan kadar kejayaan hampir 90% peratus dalam ujian langsung. Pegawai Israel meramalkan bahawa Arrow 3 boleh ditugaskan pada tahun depan. Pentagon dan firma Amerika Syarikat Boeing adalah rakan kongsi dalam projek itu. Arrow adalah sebahagian jarak jauh dalam sistem peluru berpandu 3 lapisan Israel yang termasuk Iron Dome yang dipanggil dan Sling Daud.

Tel Aviv carries out “Successful” test of Arrow III missile system . . .

The test, carried out over the Mediterranean, was the second flight of the missile system. But it did not intercept any target. Israel deployed the previous version, named Arrow Two, more than a decade ago.

Tel Aviv says it has scored an almost 90-percent success rate in live trials. Israeli officials have predicted that Arrow Three could be deployed by next year. The Pentagon and US firm Boeing are partners in the project. Arrow is the long-range part in Israel's three-layer missile systems that include the so-called Iron Dome and David's Sling.

ANCAMAN Amerika Syarikat TERBESAR kepada KEAMANAN DUNIA pada tahun 2013 – Polls

US President Barack Obama. (AFP Photo/Nicholas Kamm – think IN pictures @1WORLD Community)

SitiWanMahani - Amerika Syarikat telah dipilih sebagai ancaman yang paling penting untuk keamanan DUNIA dalam penyiasatan di seluruh 68 buah negara yang berbeza. Sentimen anti-Amerika bukan sahaja direkodkan di negara-negara bermusuhan, tetapi juga dalam banyak rakan NATO bersekutu seperti Turki dan Greece.

Satu tinjauan global yang dikendalikan oleh Rangkaian Bebas WORLDwide dan Gallup pada akhir tahun 2013 mendedahkan permusuhan kukuh ke arah peranan Amerika Syarikat sebagai polis DUNIA. Warga merentasi lebih 60 negara telah bertanya: “Negara manakah yang anda fikir adalah ancaman terbesar kepada keamanan di DUNIA hari ini?”

Amerika Syarikat mendahului senarai, dengan 24 % peratus daripada orang-orang yang percaya yang Amerika untuk menjadi bahaya yang paling besar kepada keamanan. Pakistan menduduki tempat yang ke-2, dengan 8 % peratus undi dan diikuti rapat oleh China dengan 6 % peratus. Afghanistan, Iran, Israel dan Korea Utara datang di tempat yang ke-4 bersama dengan 5 % peratus undi.

Ancaman dari Amerika Syarikat telah dikadar paling tinggi di Timur Tengah dan Afrika Utara, kawasan-kawasan yang paling baru-baru ini dipengaruhi oleh campur tangan tentera Amerika. Selain itu, kajian ini menunjukkan bahawa walaupun rakyat Amerika menganggap negara mereka sebagai satu ancaman yang berpotensi dengan 13 % peratus daripada mereka yang mengundi Amerika Syarikat boleh mengganggu status quo global.

Amerika Latin menyatakan perasaan yang bercampur-campur pada jiran utara, dengan Peru, Brazil dan Argentina semua menandai Amerika Syarikat sebagai negara yang paling berbahaya.

Selepas ancaman yang banyak daripada suatu serangan ke atas Iran, banyak negara mengundi Israel adalah ancaman terbesar kepada kemakmuran. Maghribi, Lubnan dan Iraq kesemua memilih Israel sebagai bahaya yang nombor satu untuk keamanan DUNIA.

Dalam peserta kajian juga yang ditanya: “Jika tidak ada halangan untuk tinggal di mana-mana negara di DUNIA, negara mana anda ingin hidup dalamnya” Walaupun ancaman terbesar yang dilihat kepada keamanan DUNIA, Amerika Syarikat masih mendahului jadual dengan margin kecil 9 % peratus.

Secara umum 2013 menyaksikan penurunan dalam penilaian kelulusan bagi Pentadbiran Obama. Satu tinjauan yang dijalankan oleh Pusat AP-NORC untuk Awam Penyelidikan Hal Ehwal mendedahkan bahawa 50 % peratus daripada mereka bertanya berpendapat bahawa sistem politik di Amerika Syarikat memerlukan “baik pulih lengkap.”

Di samping itu, 70 % peratus rakyat Amerika percaya kerajaan tidak mempunyai keupayaan untuk membuat kemajuan kepada masalah-masalah penting dan isu-isu yang dihadapi oleh negara pada tahun 2014.”

Kaji selidik itu datang 2 bulan selepas penutupan kerajaan yang pertama dalam 17 tahun di Amerika Syarikat yang menelan belanja negara ini kira-kira $ 10 bilion.

Kredibiliti Kerajaan Amerika telah memberi tamparan awal tahun ini apabila Presiden Obama membuat panggilan untuk menyerang Syria berikutan disyaki serangan senjata kimia oleh kerajaan Syria ke atas orang awam. Orang awam Amerika dan masyarakat antarabangsa kedua-duanya menentang tindakan itu.

US the biggest threat to WORLD peace in 2013 – poll

The US has been voted as the most significant threat to world peace in a survey across 68 different countries. Anti-American sentiment was not only recorded in antagonistic countries, but also in many allied NATO partners like Turkey and Greece.

A global survey conducted by the Worldwide Independent Network and Gallup at the end of 2013 revealed strong animosity towards the US’s role as the world’s policeman. Citizens across over 60 nations were asked: “Which country do you think is the greatest threat to peace in the world today?”

The US topped the list, with 24 percent of people believing America to be the biggest danger to peace. Pakistan came second, with 8 percent of the vote and was closely followed by China with 6 percent. Afghanistan, Iran, Israel and North Korea came in joint fourth place with 5 percent of the vote.

The threat from the US was rated most highly in the Middle East and North Africa, those areas most recently affected by American military intervention. Moreover, the survey showed that even Americans regard their country as a potential threat with 13 percent of them voting the US could disrupt global status quo.

Latin America expressed mixed feelings towards its northerly neighbor, with Peru, Brazil and Argentina all flagging the US as the most dangerous country.

After its numerous threats of a strike on Iran, many countries voted Israel was the biggest threat to prosperity. Morocco, Lebanon and Iraq all chose Israel as the number one danger to world peace.

In the survey participants were also asked: “If there were no barriers to living in any country of the world, which country would you like to live in?” Despite being the perceived largest threat to world peace, the US still topped the tables by a narrow margin of 9 percent.

In general 2013 saw a drop in approval ratings for the Obama Administration. A poll conducted by the AP-NORC Center for Public Affairs Research revealed that 50 percent of those asked thought that the political system in the US needed a “complete overhaul.”

In addition, 70 percent of Americans believe the government lacks the ability to make progress on the important problems and issues facing the country in 2014.”

The survey comes two months after the first government shutdown in 17 years in the US which cost the country an estimated $10 billion.

The American government’s credibility was dealt a blow earlier this year when President Obama made a call to strike Syria following a suspected chemical weapons attack by the Syrian government on civilians. The American public and the international community both opposed the action.


Penunjuk perasaan Kemboja dibunuh sebagai polis melumpuhkan perhimpunan pekerja pakaian ' (PHOTOS) . . .

Penunjuk perasaan Kemboja bertembung dengan polis tentera (tidak kelihatan) dalam pakaian pekerja membantah untuk menuntut gaji yang lebih tinggi di hadapan sebuah kilang di Phnom Penh pada 3 Januari 2014. (AFP Photo – think IN pictures @1WORLD Community)

SitiWanMahani - Sekurang-kurangnya 3 orang terbunuh di ibu negara Kemboja, Phnom Penh, selepas pasukan keselamatan melepaskan tembakan ke atas pekerja pakaian rali untuk gaji yang lebih tinggi, menurut saksi kejadian.

2 pekerja hak asasi manusia, yang menyaksikan peristiwa-peristiwa, dilaporkan mangsa kepada Reuters. Mereka berkata pasukan keselamatan bersenjatakan senapang serangan dan pistol ditembak di penunjuk perasaan yang membaling batu, botol dan bom petrol di bandar di luar sebuah kilang.

Selepas menembak tembakan amaran ke udara, polis mula menembak penunjuk perasaan, jurugambar AFP di tempat kejadian yang dilaporkan.

Pasukan keselamatan Kemboja telah mengakui bahawa seorang telah mati dan beberapa yang cedera akibat tindakan keras, yang menurut agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang, telah didorong oleh penunjuk perasaan yang cedera 9 pegawai dengan batu dan lastik.

“Kami takut mengenai keselamatan, jadi kami terpaksa mengambil tindakan keras ke atas mereka,” AFP melaporkan Kheng Tito sebagai berkata. “Jika kami membenarkan mereka untuk terus menyerang, ia akan menjadi anarki.” Aktivis hak asasi manusia telah dipanggil untuk berjaga 3 hari bagi memperingati mangsa-mangsa keganasan polis.

Dianggarkan kira-kira 350,000 pekerja di lebih daripada 500 kilang-kilang pakaian kini mogok di Kemboja, menuntut gaji minimum 2 kali ganda $ 160 sebulan. Kerajaan telah hanya menawarkan kenaikan gaji 20 % daripada $ 100 sebulan, dan menegaskan ia tidak akan berkompromi mana-mana lagi.

“Tidak akan ada lagi rundingan, kerana kementerian telah memutuskan untuk mening-katkan gaji minimum untuk $ 100 sebulan,” kata jurucakap Kementerian Buruh Heng Masam berkata, Wall Street Journal melaporkan.

Pada hari Khamis, tentera Kemboja bersenjatakan cota dan senapang telah dikerahkan di Phnom Penh untuk menyuraikan tunjuk perasaan. “Askar memukul semua orang. Mereka mempunyai kayu, cota elektrik, lastik dan batu,” kata aktivis hak buruh Chhorn Sokha Komuniti Perundangan Pendidikan Pusat, kepada Reuters, yang jurugambar di antara mereka dilanda cota.

Aktivis itu berkata sekurang-kurangnya 10 penunjuk perasaan ditahan. Terdapat juga laporan sami-sami Buddha yang dipukul.

Cambodian protesters killed as police crack down 
on garment workers' rally . . .

At least three people have been killed in the Cambodian capital, Phnom Penh, after security forces opened fire on garment workers rallying for higher wages, according to eyewitnesses.

Two human rights workers, who witnessed the events, reported the casualties to Reuters. They said security forces armed with assault rifles and pistols shot at demonstrators who hurled rocks, bottles and petrol bombs outside a factory in the city.

After firing warning shots in the air, police began firing at the protesters, AFP’s photographer at the scene reported.

The Cambodian security forces have acknowledged that one person has died and several are wounded as a result of the crackdown, which, according to law enforcement agencies, was provoked by the demonstrators who injured nine officers with stones and slingshots.

"We were afraid about security, so we had to crack down on them," AFP reported Kheng Tito as saying. "If we allow them to continue the strike, it will become anarchy." Human rights activists have called for a three-day vigil in memory of the victims of the police violence. 

It’s estimated that around 350,000 workers of more than 500 garment factories are currently on strike in Cambodia, demanding the minimum wage be doubled to $160 a month. The government has only offered a 20% pay rise of $100 a month, and has insisted it will not compromise any further.

"There will be no more negotiation, as the ministry has already decided to increase minimum wages to $100 a month," Labor Ministry spokesman Heng Sour said, The Wall Street Journal reported.

On Thursday, Cambodian troops armed with batons and rifles were deployed in Phnom Penh to break up the protest.  "Soldiers beat up everyone. They had sticks, electric batons, slingshots and stones," labor rights activist Chhorn Sokha, of the Community Legal Education Center, told Reuters, whose photographer was among those hit by batons.

The activist said at least 10 protesters were detained. There were also reports of Buddhist monks being beaten up.

Para pekerja membaling batu selepas pertempuran tercetus ketika protes di Phnom Penh 3 Jan 2014. (A worker throws a stone after clashes broke out during a protest in Phnom Penh January 3, 2014. (Reuters/Samrang Pring – think IN pictures @1WORLD Community)

Penyebaran ganas pekerja pakaian dengan bantuan tentera telah dikutuk oleh aktivis hak asasi. “Penggunaan [tentera] Unit Perintah Khas 911 untuk menyekat demonstrasi ber-hampiran kilang Yak Jin di daerah Pursenchey Phnom Penh pernah berlaku sebelum ini dan isyarat taktik baru membimbangkan oleh pihak berkuasa untuk membatalkan apa yang telah protes sebahagian aman,” kumpulan hak asasi manusia tempatan LICADHO adalah dipetik sebagai berkata oleh AP. “Sebahagian daripada mereka yang ditahan diper-cayai telah dipukul dengan teruk kerana mereka telah ditangkap.”

Pakaian dan kasut industri pengeluaran adalah perniagaan eksport terbesar Kemboja, setiap tahun pendapatan negara ini kira-kira $ 5 bilion. Amerika Syarikat dan Eropah peruncit telah tertarik kepada rantau ini dengan kos upah yang rendah, punca utama rasa tidak puas hati pekerja yang semakin meningkat. Tahun lepas menyaksikan 131 serangan berasingan di antara Januari dan November, meningkat daripada 121 untuk semua tahun 2012, menurut perangkaan persatuan pengeluar pakaian ini.

The violent dispersal of garment workers with the help of the army was condemned by rights activists. “The use of [military] Special Command Unit 911 to suppress demonstrations near Yak Jin factory in Phnom Penh's Pursenchey district is unprecedented and signals a disturbing new tactic by authorities to quash what have been largely peaceful protests,'' local human rights group LICADHO was cited as saying by AP. “Some of those held are believed to have been severely beaten as they were arrested.''

The garment and footwear production industry is Cambodia's biggest export business, annually earning the country around $5 billion. US and European retailers have been attracted to the region by the low wage costs, the major cause of the workers’ growing discontent. Last year saw 131 separate strikes in between January and November, up from 121 for all of 2012, according to the garment manufacturers' association’s figures.

Seorang pekerja membawa batang logam bertindak balas selepas pertempuran tercetus ketika protes di Phnom Penh 3 Januari 2014. (Reuters/Samrang Pring – think IN pictures @1WORLD Community)

Seorang pekerja pakaian cedera dibantu oleh rakan-rakannya selepas pertempuran tercetus ketika protes di Phnom Penh 3 Jan 2014. (Reuters/Samrang Pring – think IN pictures @1WORLD Community)


Kapal pengangkut pesawat pertama China MELENGKAPKAN Manoevres di Laut China Selatan . . .


SitiWanMahani - Kapal pengangkut pesawat pertama China, 66,000 tan Liaoning, berjaya menamatkan siri ujian di Laut China Selatan kawasan yang dipertikaikan, lapor media. Latih tubi telah dijalankan di luar pantai Pulau Hainan dan menandakan kali pertama negara telah menghantar pembawa ke Laut China Selatan, dan kali pertama seseorang telah maneuvered dengan sekumpulan serangan kapal2 pengiring.

Televisyen negara China mendedahkan bahawa Liaoning yang diapit oleh 2 kapal pemusnah, dua kapal frigat, kapal terbang dan kapal selam semasa latihan. Ini ujian awam terbaru datang sebagai China terus menggunakan kekerasan tentera laut yang semakin meningkat untuk menyokong tuntutan mereka di kawasan yang kaya dengan gas dan minyak di Laut China Selatan.

Berkembang belanjawan ketenteraan di negara ini juga telah menimbulkan kebimbangan pertempuran dengan negara-negara lain di rantau ini, termasuk Filipina dan Vietnam. Tentera Laut Amerika Syarikat telah berkata bahawa USS Cowpens sempit dielakkan berlanggar dengan sebuah kapal perang Cina mengiringi Liaoning semasa beroperasi di perairan antarabangsa pada 5 Disember. China telah mendakwa bahawa Cowpens telah “memberi AMARAN" operasi dan “sengaja” meletakkan pesawat di bawah pengawasan.

China's first aircraft carrier completes manoevres
in South China Sea . . .

China's first aircraft carrier, the 66,000 tonne Liaoning, successfully completed a series of tests in the disputed South China Sea region, state media reported. The drills were carried out off the coast of Hainan Island and marked the first time the country has sent a carrier into the South China Sea, and the first time one has manoeuvred with a strike group of escort ships.

China state television revealed that the Liaoning was flanked by two destroyers, two frigates, aircraft and submarines during the drills. This latest public test comes as China continues to use its growing naval force to back their claim of rich areas of gas and oil in the South China Sea.

Growing military budgets in the country have also raised fears of clashes with other countries in the region, including the Philippines and Vietnam. The US Navy has said that the USS Cowpens narrowly avoided colliding with a Chinese warship escorting the Liaoning while operating in international waters on December 5.

China has claimed that the Cowpens was "warned" of the operations and is "intentionally" putting the aircraft carrier under surveillance. Report by Laurie Blake.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...