Tuesday, 5 November 2013

Penasihat Assad: Dgn kemahuan politik, krisis Syria dlm masa 2 mingguSitiWanMahani - Syria berkata ia tidak akan ke puncak keamanan yang ditunggu-tunggu lama yang untuk menyerahkan kuasa atau membentuk kerajaan peralihan. Kenyataan dari Menteri Penerangan negara telah mencetuskan kebimbangan persidangan Geneva yang dirancang akan dibatalkan. Kami kini mempunyai peluang eksklusif membincangkan isu ini penting secara langsung dengan penasihat kepada Presiden Assad, Dr Bouthania Shaaban. Beliau menyertai kami secara langsung dari studio Damsyik kami.

Ada peluang berakhir krisis Syria dalam masa 2 minggu jika ada kemahuan politik pada semua pihak, menurut Dr Bouthaina Shaaban, politik dan media penasihat kepada Presiden Syria.

Jika pihak-pihak mempunyai kemahuan politik untuk meletakkan satu pengakhiran kepada penderitaan Syria, krisis Syria, mereka boleh melakukannya dalam beberapa minggu. Mereka hanya boleh menghentikan pembiayaan persenjataan yang [pemberontak Syria] penyeludupan pengganas merentasi sempadan dari Turki, dan 50% peratus daripada krisis Syria akan berakhir dalam masa dua minggu,” kata Dr Shaaban dalam temu bual eksklusif dengan RT .

Beliau berkata kerajaan Syria bersedia untuk mengambil bahagian dalam Geneva -2 rundingan damai tanpa sebarang prasyarat. Kerajaan Presiden Bashar Assad, bersedia untuk duduk untuk rundingan damai dengan “orang-orang yang mewakili parti politik pembangkang” penduduk Syria, bukan kumpulan pemberontak bersenjata, Dr Shaaban berkata.

Sebagai contoh, parti yang diwakili oleh Saudi Arabia “tiada kaitan dengan orang-orang Syria,” kata beliau.

“Kami ingin tahu, ‘Siapa yang mewakili orang-orang di atasnya?’ Adakah mereka mewakili [al-] Nusra Front atau Al Qaeda ? Ia tidak mewakili rakyat Syria.”

Assad advisor: With political will, Syrian crisis over in 2 weeks

Syria says it's not going to the long awaited peace summit to hand over power or form a transitional government. The statement from the country's information minister has sparked fears the planned Geneva conference will be called off. We now have an exclusive opportunity discuss this vital issue directly with an advisor to President Assad, Dr. Bouthania Shaaban. She joins us live from our Damascus studio.

There’s a chance of ending the Syrian crisis in two weeks if there’s political will on all sides, according to Dr. Bouthaina Shaaban, political and media advisor to the Syrian president.

If these parties have the political will to put an end to the Syrian suffering, to the Syrian crisis, they can do it within weeks. They can only stop the financing the arming [of Syrian rebels] the smuggling of terrorists across the border from Turkey , and 50 percent of the Syrian crisis would be ended in two weeks’ time,”  Dr. Shaaban said in an exclusive interview to RT.

She said that the Syrian government is ready to take part in Geneva-2 peace talks without any preconditions. President Bashar Assad’s government is ready to sit down for peace talks with “people who represent the political opposition” of the Syrian population, not the armed rebel groups, Dr. Shaaban said.

For example, the coalition represented by Saudi Arabia “has nothing to do with the Syrian people,” she noted.

“We would like to know, ‘Who do these people represent on the ground?’ Do they represent the [al-] Nusra Front or Al Qaeda? They do not represent the Syrian people.”


Kawan jaga-jaga: Diturunkan terkini menunjukkan GCHQ telah mendengar pos di Berlin . . .SitiWanMahani - Antara kekecewaan dalam Juta-Mask Mac adalah keadaan-keadaan di atas oleh NSA, didedahkan oleh Edward Snowden. Pendedahan terbaru bahawa UK telah mendengar post sendiri di tengah-tengah Berlin untuk menjaga pada kepimpinan Jerman. Mari kita mendapatkan maklumat kini daripada Peter Oliver.

Watchful Friends: Latest revelation shows GCHQ has listening post in Berlin. Among the frustrations in the Million-Mask March are the goings on by the NSA, exposed by Edward Snowden. The latest revelation is that the UK has had its very own listening post in the heart of Berlin to keep a watch on Germany's leadership. Let's get the details now from Peter Oliver.Britain didakwa intipan Merkel membaling batu dari meja beliau . . .

Canselor Jerman Angela Merkel bercakap dengan Perdana Menteri Britain, David Cameron di teres Canseleri dengan menara TV dan Reichstag di latar belakang di Berlin.  (German Chancellor Angela Merkel speaking with British Prime Minister David Cameron on the terrace of the Chancellery with the TV tower and Reichstag in the background in Berlin (AFP Photo - think IN pictures @1WORLDCommunity)

SitiWanMahani -Britain menggunakan kedutaannya di Berlin untuk mengintip Bundestag yang berdekatan, serta pejabat Canselor Angela Merkel. Kebimbangan telah dibangkitkan berikutan terkini ayat-ayat Edward Snowden.

Berita itu datang hanya satu minggu selepas penutupan yang dikatakan ‘Sarang’  Amerika mendengar hanya 150 meter dari kedutaan British, yang dipercayai menjadi kawalan kerosakan berikutan butiran memalukan bagaimana Amerika Syarikat sendiri mendengar dalaman pada Merkel.

Dokumen NSA dibocorkan oleh Snowden, dan disokong oleh gambar-gambar satelit dan maklumat yang berkaitan mengenai aktiviti mengintip masa lalu, bercakap peralatan mendengar berteknologi tinggi terletak betul-betul di atas Kedutaan British, Bebas didedahkan dalam eksklusif.

Bumbung kedutaan British nampaknya mengandungi struktur putih kotak seperti yang hanya muncul apabila gambar dari atas. Peranti mendengar yang disyaki telah dipasang di atas bumbung sejak pembukaan kedutaan pada tahun 2000. Pusat Jerman kuasa politik semua dibina di sekitar Brandenburg Gate, mudah dicapai peralatan kemudahan tersebut .

Kekuatan peralatan yang telah dinilai oleh itu ia boleh memintas perbualan telefon, trafik Wi-Fi, dan juga panggilan jarak jauh yang dibuat dari mana-mana tempat di Berlin.

Sebab untuk syak wasangka mempunyai kaitan dengan persamaan yang menarik alat untuk mainan era-Perang Dingin yang digunakan oleh British di West Berlin. Di sana, ditempatkan di Teufelsberg kini tidak berfungsi lagi (Gunung Iblis), GCHQ yang digunakan untuk memintas mesej di antara Rusia dan Jerman Timur.

“Kami tidak mengulas mengenai soalan kecerdasan,” datang jawapan daripada jurucakap rasmi Perdana Menteri Britain, David Cameron. Tetapi menurut beberapanya, seperti MEP Parti Hijau Jerman, Jan Albrecht, “Jika GCHQ berjalan jawatan mendengar di atas di kedutaan UK Berlin ia jelas mensasarkan ahli-ahli politik dan wartawan.”

“Ini tidak dalam semangat kerjasama Eropah. Kami bukan musuh, “kata Albrecht sebagai tindak balas kepada komen jurucakap itu.

Semua ini berlaku di tengah-tengah skandal pengintip yang melibatkan Amerika sendiri mengintip classified komunikasi Jerman.

Tetapi tidak seperti mana-mana Amerika, Jerman muncul untuk telah terlepas sambungan dengan unit yang serupa yang berpandangan terletak di atas bumbung kedutaan British, Bebas percaya - walaupun ada sebab yang untuk berfikir yang disyaki mendengar pos British boleh juga telah dikaitkan dengan peranti NSA yang serupa yang menjadi tunjang skandal US berkaitan.


TOP NEWS Photos: Gambar menunjukkan gabungan antena dan yang disyaki dilindungi tingkap (atas) dan kawasan yang sama dalam imej haba diambil dengan kamera inframerah (bawah) di atas bumbung kedutaan Amerika di Berlin 27 Oktober 2013. Sebuah akhbar Jerman berkata pada Ahad bahawa Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama tahu perkhidmatan perisikan beliau mencuri dengar Angela Merkel sebagai lama dahulu seperti 2010, bertentangan dengan laporan bahawa dia telah memberitahu pemimpin Jerman dia tidak tahu. Amerika Syarikat Agensi Keselamatan Negara (NSA) menafikan bahawa Obama telah dimaklumkan mengenai operasi oleh ketua NSA pada tahun 2010, seperti yang dilaporkan oleh akhbar Jerman. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY- think IN pictures @1WORLDCommunity)


TOP NEWS Photos: Antena Terbengkalai bekas Agensi Keselamatan Negara (NSA) mendengar stesen pada Teufelsberg bukit, atau Gunung Iblis dilihat sebelah Siegessaeule itu (Victory Column) di Berlin 27 Okt 2013. Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama tahu sejak 2010 perkhidmatan perisikan beliau mencuri dengar pemimpin Jerman Angela Merkel dan juga meminta lebih banyak data ke atas beliau, akhbar yang dilaporkan Oktober 27, 2013, sehari selepas laporan mendakwa beliau memberitahunya dia tidak mempunyai idea. Memetik sumber perisikan Amerika Syarikat biasa dengan operasi untuk telefon bug Merkel, Bild am Sonntag akhbar berkata Amerika Syarikat Agensi Keselamatan Negara (NSA) ketua Keith Alexander dimaklumkan Obama sendiri mengenainya pada tahun 2010. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - POLITICS CITYSPACE TPX IMAGES OF THE DAY- think IN pictures @1WORLDCommunity)

Britain allegedly spied on Merkel a mere stone’s 
throw from her desk . . .

Britain is using its embassy in Berlin to spy on the nearby Bundestag, as well as the office of Chancellor Angela Merkel. The concern was raised following the latest Edward Snowden revelations.

The news comes just one week after the alleged closure of an American listening ‘nest’ just 150 meters away from the British embassy, which is believed to be damage control following the embarrassing details of how the US itself is listening in on Merkel.

NSA documents leaked by Snowden, and supported by satellite photographs and related information about past spying activities, talk of high-tech listening equipment perched right on top of the British embassy, the Independent revealed in an exclusive.

The roof of the British embassy appears to contain a white, box-like structure that only shows up when photographed from above. The suspected listening device has been mounted atop the roof since the embassy’s opening in 2000. Germany’s centers of political power are all built around the Brandenburg Gate, within easy reach of the facility’s equipment.

The strength of the equipment has been assessed as such that it can intercept mobile phone conversations, Wi-Fi traffic, and even long-distance calls made from anywhere in Berlin.

The reason for the suspicions has to do with the striking resemblance of the device to Cold-War-era toys used by the British in West Berlin. There, housed in the now defunct Teufelsberg (Devil’s Mountain), the GCHQ used to intercept messages between Russia and East Germany.

“We don’t comment on intelligence questions,” came the reply from British Prime Minister David Cameron’s official spokesman. But according to some, like the German Green Party’s MEP, Jan Albrecht, “If GCHQ runs a listening post on the top of the UK’s Berlin embassy it is clearly targeting politicians and journalists.”

“This is hardly in the spirit of European co-operation. We are not enemies,” Albrecht said in response to the spokesman’s comments.

All this is happening in the midst of a spy scandal involving America’s own spying on classified German communications.

But unlike the American case, the Germans appeared to have missed the connection with a similar-looking unit perched atop the roof of the British embassy, the Independent believes – despite there being reason to think the suspected British listening post could even have been linked to a similar NSA device that became the centerpiece of the US-related scandal.

Kedutaan British di Berlin  (British Embassy in Berlin (Reuters - think IN pictures @1WORLDCommunity)

Bukti Amerika Syarikat sendiri rahsia mendengar pos telah malu muncul dalam imej inframerah diambil oleh televisyen ARD di Jerman, yang menunjukkan atas bumbung bangunan tanpa nama. Tandatangan haba kemudahan tersebut menunjukkan bahawa ia kini telah ditutup, dengan serta-merta selepas Angela Merkel memberitahu Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama: “Mengintip kalangan rakan-rakan - ia tidak boleh jadi”

Peranti ini ditempatkan di dalam struktur yang menyerupai kotak seperti yang di atas bumbung kedutaan British - lengkap dengan tingkap kaca di mana isyarat boleh lulus tanpa gangguan. Ia dilaporkan usaha bersama oleh CIA dan NSA, dengan ejen-ejen daripada kedua-dua agensi dipilih untuk sulit Perkhidmatan Koleksi Khas (SCS) unit.

‘Kabin’, seperti inisiatif itu christened, digambarkan sebagai “SIGINT rahsia [isyarat perisikan] tapak pengumpulan yang terletak di kemudahan diplomatik di luar negara . . . [termasuk] SCS (di kemudahan diplomatik Amerika Syarikat) dan ibu pejabat komunikasi kerajaan (di kemudahan diplomatik British).”

“Sistem pengumpulan disembunyikan,” sebagai dokumen ini merujuk kepada ianya, sebenarnya bergantung kepada “bangsal” tersembunyi di dalam tingkap palsu. “Peralatan Collection atas bangunan disembunyikan supaya tidak mendedahkan aktiviti cap . . . antena kadang-kadang tersembunyi di dalam ciri-ciri seni bina palsu atau bangsal penyelenggaraan bumbung.”

Kerahsiaan mereka misi hampir kedap udara, dengan kerja yang dijalankan oleh segelintir diplomat yang sebenar tugasan tidak diketahui walaupun kepada majoriti rakan-rakan mereka sendiri.

“Laman-laman ini adalah kecil dari segi saiz dan bilangan anggota kakitangan mereka. Mereka adalah rahsia, dan misi sebenar mereka tidak diketahui oleh majoriti kakitangan diplomatik di kemudahan di manakah mereka ditugaskan,” kata akhbar itu.

Dokumen yang dibocorkan oleh Snowden menjelaskan betapa pentingnya asas kedutaan adalah sebagai teknologi untuk NSA dan agensi-agensi haram yang lain. Sehinggakan tapak kedutaan palsu pernah dibina di sebuah kawasan hutan di luar Washington, DC, untuk menguji keberkesanan alat-alat mengintip, serta ejen-ejen bidang kereta api untuk tujuan khusus yang mengendalikan stesen.

Dan peranti di luar DC juga hampir menyerupai satu di atas kedutaan British di Berlin.

Menurut kebocoran Snowden, operasi tersebut telah dijalankan oleh semua penanda-tangan perjanjian '5 Mata’ - juga termasuk Kanada, Australia dan New Zealand.

Maklumat lanjut didapati dalam dokumen NSA yang lain, yang berkaitan dengan bagai-mana agensi itu baru-baru ini ditutup kira-kira 100 stesen mengintip sama di kedutaan di seluruh DUNIA, memindahkan beban kerja mereka untuk GCHQ Britain. Rupa-rupanya, SCS telah beroperasi sebanyak 19 kemudahan di Eropah pada tahun 2010, bersama-sama den-gan Berlin ditemui dan Frankfurt posts.

Pendedahan ini hanya sebagai tokoh perisikan Jerman mengembara ke DC dengan niat untuk berunding menamatkan mengintip NSA tanah Jerman.

Walau bagaimanapun, Britain juga menjadi jiran dekat Jerman, dakwaan terbaru boleh membuktikan lebih merosakkan daripada orang-orang yang berkaitan dengan Amerika Syarikat. ‘Independent’ percaya bahawa, jika peralatan atas Kedutaan British merupakan satu peranti pemintasan, ia adalah sangat tidak mungkin bahawa ia tidak akan telah digunakan untuk menguasai komunikasi Merkel. Canselor ini dikenali untuk menjalankan sebahagian besar perniagaan melalui telefon.

Evidence of the United States’ own secret listening post has embarrassingly popped up in infrared images taken by Germany’s ARD television, showing an anonymous rooftop building. The facility’s heat signature shows that it has now been shut down, almost immediately after Angela Merkel told US President Barack Obama: “spying among friends – it cannot be.”

The device was housed in a structure resembling a box –just like the one on the British embassy’s roof – complete with fiberglass windows through which signals could pass without interference. It was reportedly a joint effort by the CIA and NSA, with agents from both agencies picked for the highly classified Special Collection Service (SCS) unit.

‘Stateroom’, as the initiative was christened, is described as “covert SIGINT [signals intelligence] collection sites located in diplomatic facilities abroad . . . [including] SCS (at US diplomatic facilities) and government communications headquarters (at British diplomatic facilities).”

The “concealed collection system,” as the document refers to it, actually depends on “sheds” hidden inside fake windows. “Collection equipment on a building is concealed so as not to reveal SIGNET activity…antennas are sometimes hidden in false architectural features or roof maintenance sheds.”

The secrecy of those missions was nearly air-tight, with work being carried out by a handful of diplomats whose real assignments were unknown even to the majority of their own colleagues.

“These sites are small in size and in the number of personnel staffing them. They are covert, and their true mission is not known by the majority of the diplomatic staff at the facility where they are assigned,” the paper said.

The document leaked by Snowden explains just how important the embassy bases are as a technology for NSA and other clandestine agencies. So much so that a fake embassy site was once built in a wooded areas outside Washington, DC, to test the efficacy of the spying devices, as well as train field agents for the specific purpose of manning those stations.

And the device outside DC also closely resembles the one atop the British embassy in Berlin.

According to Snowden’s leak, such operations were run by all signatories of the ‘Five Eyes’ agreement – also including Canada, Australia and New Zealand.

Further information was found in another NSA document, pertaining to how the agency recently closed an estimated 100 similar spying stations in embassies around the world, transferring their workload to Britain’s GCHQ. Apparently, the SCS has been operating a total of 19 facilities in Europe in 2010, along with the discovered Berlin and Frankfurt posts.

These revelations come just as German intelligence figures traveled to DC with the intention of negotiating an end to NSA spying on German land.

However, Britain also being Germany’s close neighbor, the latest allegations could prove even more damaging than the ones related to the US. The Independent believes that, if the equipment atop the British embassy is indeed an interception device, it is highly unlikely that it would not have been used to capture Merkel’s communications. The chancellor is known to conduct a large portion of business over the phone.


Hamas mendakwa menembak jatuh berdengung Israel di Gaza, IDF mengatakan ‘sebab-sebab teknikal’ kemalangan . . .

Satu Skylark-II kenderaan udara tanpa pemandu Israel (An Israeli Skylark-II unmanned aerial vehicle (AFP Photo – think IN pictures @1WORLDCommunity)

SitiWanMahani - Sayap tentera Hamas, al-Qassam, kata organisasi ditembak jatuh ken-deraan udara tanpa pemandu Israel (UAV) dan berjaya menemuinya. Walau bagai-manapun, Angkatan Pertahanan Israel (IDF ) berkata Drone terhempas kerana kerosakan teknikal.

Al-Qassam yang menuntutkan di Twitter bahawa ia menembak jatuh apa yang dikenali sebagai “mini Drone” lalui jalur Gaza. IDF telah menafikan laporan itu, sebaliknya memetik kegagalan teknikal.

Gambar pada akaun Twitter Briged al-Qassam menunjukkan gambar yang didakwa adalah Drone terhempas . Sayap tentera tweeted bahawa ini bukan kali pertama ia telah ditembak jatuh sebuah UAV Israel, memetik Operasi Syal Stone pada tahun 2012 - apabila ia mendakwa telah menembak jatuh satu Skylite Israel B Drone

Ia juga menulis sebarang tweet kejadian dari 5 Januari , 2009, apabila ia mendakwa telah menembak jatuh mini UAV Drone.

Jerusalem Post melaporkan bahawa pada tahun 2012, Skylark terhempas berhampiran Nabuls di Tebing Barat dan didapatkan oleh IDF. Akhbar dalam talian menambah bahawa yang sama buat Drone terhempas di utara Gaza pada tahun 2007, juga dari kerosakan teknikal, tetapi Hamas telah mengaku bertanggungjawab dan mempamerkan gambar-gambar itu pada sidang akhbar.

Skylark adalah kecil 7.5 kilogram Drone, yang dikendalikan oleh tentera Kor Artileri, yang dilancarkan oleh tentera infantri. Ia terutamanya digunakan untuk pengawasan dan peninjauan udara kerana ia boleh menghantar kembali rakaman video secara langsung kepada pengusaha dalam bidang ini.

Hamas Claims Shooting down Israeli Drone in Gaza, IDF says ‘technical reasons’ behind Crash . . .

Hamas’ military wing, the al-Qassam Brigades, says the organization shot down an Israeli unmanned aerial vehicle (UAV) and managed to find it. However, the Israeli Defense Forces (IDF) says the drone crashed because of a technical malfunction.

The al-Qassam Brigades claimed on Twitter that it shot down what it called a “mini-drone” over the Gaza strip. The IDF has denied the report, instead citing a technical failure.

A photo on the al-Qassam Brigade’s Twitter account showed a picture which it claimed was the crashed drone. The military wing tweeted that this is not the first time it has shot down an Israeli UAV, citing Operation Shale Stone in 2012 - when it claimed to have shot down an Israeli Skylite B drone.

It also tweeted an incident from January 5, 2009, when it claimed to have shot down a mini UAV drone.

The Jerusalem Post reported that in 2012, a Skylark crashed near Nabuls in the West Bank and was recovered by the IDF. The online newspaper added that a similar make of drone crashed in northern Gaza in 2007, also from a technical malfunction, but that Hamas has claimed responsibility and showed off pictures of it at a press conference.

The Skylark is a small 7.5 kilogram drone, operated by troops of the Artillery Corps, which is launched by infantry soldiers. It is primarily used for reconnaissance and aerial surveillance because it can send back live video footage to operators in the field.


Operasi MENYENGAT menggunakan MAYA Gadis Filipina RIBUAN Sobekan Pemangsa Seksual . . .

Screenshot daripada Kekasih pengguna YouTube (Screenshot from YouTube user sweetie – think IN pictures @1WORLDCommunity)

SitiWanMahani - Lebih 1,000 pedophiles di seluruh DUNIA telah ditangkap meminta seks dalam talian dengan gadis Filipina 10 tahun lama yang mereka tidak tahu adalah produk komputer yang sengat anti- eksploitasi dihasilkan, kumpulan ‘Dutch human rights’ berkata.

Gadis, yang dikenali sebagai ‘kekasih’ telah dicipta oleh Terre des hommes ‘Dutch’ sebagai satu cara untuk organisasi untuk memberitahu orang ramai tentang berapa kerap kanak-kanak di negara-negara membangun menjadi mangsa. Kumpulan itu berkata ia telah bertukar ke atas identiti pelaku sanggup membayar untuk seks dengan kekasih kepada penguatkuasaan undang-undang.

“Mereka bersedia untuk membayar kekasih bagi perbuatan seksual di hadapan webcam dia,” Albert Jaap van Santbrink kepada AFP di Hague pada Isnin.

Kekasih hanya dalam sebenarnya bahawa dia wujud di dalam bilik sembang internet selama sepuluh minggu. Dilancarkan dari Amsterdam, dia menarik lebih daripada 20,000 pemangsa seksual dari 71 negara yang meminta persembahan seks.

Santbrik berkata lelaki adalah dari semua lapisan masyarakat dan datang dari pelbagai situasi profesional. Mereka adalah “bapa-bapa, pemuzik, arkitek,” katanya kepada AFP.

“Senario kes terburuk kami adalah bahawa yang sama akan berlaku dengan fenomena ini sebagai dengan pornografi kanak-kanak, yang kini merupakan industri bernilai berbilion- bilion dolar di tangan kumpulan-kumpulan penjenayah.”

Seorang lelaki yang hanya dikenali dengan nama skrin beliau, “Older4Young,” kata beliau adalah seorang bapa berusia 35 tahun 2 dari Atlanta, Georgia di Amerika Syarikat. Beliau menawarkan Sweetie US$ 10 hingga telanjang dalam kamera.

“Hidupkan cam anda,” katanya. “Saya horny.”

Menyamar sebagai kekasih, Tres des hommes pekerja berkata, mereka tidak pernah mem-buat hubungan pertama di dalam bilik sembang, tetapi sebaliknya menunggu untuk pemangsa untuk memulakan perbualan dengan gadis itu. Aktivis Hans Guyt berkata ia adalah lebih perlu berbanding sebelum ini untuk Memerangkap pemangsa yang meminta kanak-kanak dalam talian kerana masalah itu hanya semakin teruk dan menjadikan sempadan antarabangsa tidak relevan.

“Kami mengenal diri kita sebagai gadis Filipina 10 tahun. Kami tidak mendapatkan apa-apa melainkan jika ia telah ditawarkan kepada kami,” katanya.

Jenayah seksual berakhir dengan penangkapan yang paling kerap apabila mangsa datang ke hadapan. Namun apabila mangsa adalah kanak-kanak, dan di bawah kawalan orang dewasa yang menjual kanak-kanak itu untuk keuntungan, penguatkuasaan undang-undang terpaksa mendapatkan kreatif.

“Masalah yang paling besar adalah bahawa polis tidak mengambil tindakan sehingga memfailkan laporan mangsa kanak-kanak, tetapi kanak-kanak hampir tidak pernah mela-porkan jenayah ini,” Guyt meneruskan. “Pemangsa tidak akan tampil ke hadapan. Dan mangsa tidak akan tampil ke hadapan. Ini memerlukan cara baru kepolisan.”Sting operation using virtual Filipina girl snag thousands 
of sexual predators . . .

Over 1,000 pedophiles around the world have been caught soliciting online sex with a 10-year-old Filipina girl that they did not know was the computer generated product of an anti-exploitation sting, a Dutch human rights group has said.

The girl, known as ‘Sweetie,’ was created by Terre des Hommes Netherlands as a way for the organization to notify the public about how frequently children in developing countries are victimized. The group said it has turned over the identities of the perpetrators willing to pay for sex with Sweetie over to law enforcement.

“They were ready to pay Sweetie for sexual acts in front of her webcam,” Albert Jaap van Santbrink told AFP in The Hague on Monday.

Sweetie was only real in that she existed in an internet chat room for ten weeks. Launched from Amsterdam, she attracted more than 20,000 sexual predators from 71 countries who asked for sex performances.

Santbrik said the men were from all walks of life and came from a variety of professional situations. They were “fathers, musicians, an architect,” he told AFP.

“Our worst-case scenario is that the same will happen with this phenomenon as with child pornography, which is now a multi-billion dollar industry in the hands of criminal gangs.”

One man identified only by his screen name, “Older4Young,” said he was a 35-year-old father of two from Atlanta, Georgia in the US. He offered Sweetie $10 to undress on camera.

“Turn on your cam,” he wrote. “I’m horny.”

Posing as Sweetie, Tres des Hommes workers said they never made first contact in the chat room, but instead waited for predators to begin a conversation with the girl. Activist Hans Guyt said it is more necessary than ever to trick predators into soliciting children online because the problem is only getting worse and rendering international borders irrelevant.

“We identified ourselves as 10-year-old Filipino girls. We did not solicit anything unless it was offered to us,” he said.

Sexual crimes end in arrest most often when the victim comes forward. Yet when the victim is a child, and under the control of an adult who is selling that child for profit, law enforcement is forced to get creative.

“The biggest problem is that the police don’t take action until child victims file reports, but children almost never report these crimes,” Guyt continued. “The predator won’t come forward. The victim won’t come forward. This requires a new way of policing.”


'Perkhidmatan Encrypted mudah untuk digodam daripada mesin taip - untuk keselamatan balik kepada Basic' . . .SitiWanMahani - Sebagai krisis diplomatik antarabangsa lebih NSA pengawasan meluas-kan, Amerika Syarikat bergegas untuk mewajarkan tindakan. Sementara kita menunggu untuk belajar apa yang Obama mahu mendengar dalam perbualan Canselor Jerman Angela Merkel, soalan kekal. Akan pengawasan besar-besaran akan dilaksanakan kembali? 

Atau DUNIA perlu menerima kehadiran yang satu ini Big Brother? Tetamu kita hari ini ialah MEP Buruh British , Claude Moraes, ketua delegasi Eropah yang pergi ke Washington untuk mendapatkan penjelasan untuk tindakan NSA itu.

‘Encrypted services easier to hack than typewriters - for safety 
go back to basics’ . . .

As the international diplomatic crisis over NSA surveillance widens, the US is scrambling to justify its actions. While we're waiting to learn exactly what Obama wanted to hear in the conversations of German Chancellor Angela Merkel, the question remains.

Will mass surveillance be rolled back? Or will the world have to accept the presence of this one Big Brother? Our guest today is British Labour MEP, Claude Moraes, head of the European delegation that went to Washington to seek clarification for the NSA's actions

FOLLOW SophieCo on Twitter: http://twitter.com/SophieCo_RT

FULL TRANSCRIPT of the interview: http://on.rt.com/6iyd24

'Saya benar-benar BAGUS pada MEMBUNUH ORANG' - tuntutan buku OBAMA memberitahu para pembantunya . . .

U.S. President Barack Obama (AFP Photo/Alex Wong – think IN pictures @1WORLDCommunity)

SitiWanMahani - Ia seolah-olah bahawa Presiden Obama amat sedar tentang kesan kempen Drone beliau, kerana beliau dilaporkan memberitahu para pembantunya dia "benar-benar bagus pada membunuh orang."

Quote (petikan) yang datang dari sebuah buku baru yang dipanggil "Double Down," oleh wartawan Mark Halperin dan John Heileman, yang menceritakan kisah dalam pilihan raya 2012. 

Washington Post adalah cawangan pertama untuk mendedahkan quote (petikan) dalam semakan semula buku ini.

The White House masih belum mengulas mengenai quote (petikan) yang dikatakan itu, tetapi salah satu penasihat kanan presiden, Dan Pfeiffer, menolak banyak tuntutan buku itu pada hari Ahad menunjukkan ABC "Minggu Ini." Buku ini juga mendakwa bahawa pasukan politik Obama dianggap menggantikan Naib Presiden Joe Biden dengan bekas Setiausaha Negara Hillary Clinton untuk kempen pemilihan semula itu.

"Presiden sentiasa kecewa tentang kebocoran," kata Pfeiffer. "Saya tidak bercakap dengan beliau mengenai buku ini. Saya tidak membacanya. Dia tidak membacanya. Tetapi dia membenci kebocoran."

'I'm Really Good at Killing people' - BOOK Claims Obama told aides

It seems that President Obama is very much aware of the effects of his drone campaign, as he reportedly told aides he’s “really good at killing people.”

The quote comes from a new book called “Double Down,” by journalists Mark Halperin and John Heileman, which chronicles the inside story of the 2012 election. The Washington Post was the first outlet to expose the quote in its review of the book.

The White House has yet to comment on the alleged quote, but one of the president’s senior advisors, Dan Pfeiffer, rejected many of the book’s claims on ABC’s Sunday show “This Week.” The book also claims that Obama’s political team considered replacing Vice President Joe Biden with former Secretary of State Hillary Clinton for the reelection campaign.

"The president is always frustrated about leaks," Pfeiffer said. "I haven't talked to him about this book. I haven't read it. He hasn't read it. But he hates leaks."

Dan Pfeiffer. (Photo from twitter.com user @pfeiffer44 – think IN pictures @1WORLDCommunity)

Wahyu (the revelation) petikan datang sebagai kempen Drone pentadbiran yang diletakkan di bawah penelitian yang semakin meningkat. Sejak mengambil alih jawatan pada tahun 2008, dan memenangi Hadiah Nobel Keamanan pada tahun 2009, Obama telah meluaskan penggunaan pesawat dan pembunuhan yang disasarkan di negara-negara luar. Beliau menyelia lonjakan 2009 di Afghanistan, operasi Drone semasa NATO 2011 penglibatan di Libya 2011 Mei serbuan yang mengorbankan Osama bin Laden, dan serangan yang paling baru-baru ini yang membunuh pemimpin Taliban Pakistan Hakimullah Mehsud.

Menurut Biro Kewartawanan Siasatan di London, Presiden telah diberi kuasa 326 serangan di Pakistan sahaja. Ia juga menganggarkan bahawa, sejak George W. Bush mengambil alih jawatan bagi penggal ke-2 pada tahun 2004, serangan telah membunuh mana-mana sahaja di antara 2,500 dan 3,600 individu, dan antara 416 dan 948 daripada individu-individu adalah orang awam.

White House mendakwa bilangan orang awam dibunuh oleh pesawat adalah jauh lebih rendah daripada itu, walaupun ia telah menurun untuk melepaskan beberapanya sendiri atas sebab-sebab keselamatan negara. Pentadbiran menganggap mana-mana “lelaki tentera umur” dalam zon serangan untuk menjadi pejuang.

The revelation of the quote comes as the administration’s drone campaign is placed under increasing scrutiny. Since taking office in 2008, and winning the Nobel Peace Prize in 2009, Obama has greatly expanded the use of drones and targeted killings in foreign nations. He oversaw the 2009 surge in Afghanistan, drone operations during NATO’s 2011 involvement in Libya, the May 2011 raid that killed Osama bin Laden, and the most recent strike that killed the Pakistani Taliban leader Hakimullah Mehsud.

According to the Bureau of Investigative Journalism in London, the president has authorized 326 strikes in Pakistan alone. It also estimates that, since George W. Bush took office for his second term in 2004, the strikes have killed anywhere between 2,500 and 3,600 individuals, and that between 416 and 948 of those individuals were civilians.Kematian Awam Drone datang di bawah perhatian baru-baru ini di Washington, apabila seorang guru sekolah Pakistan dan keluarganya memberi keterangan di hadapan Kongres pada kesan-kesan program ini ke atas orang awam. Menurut Amnesty International, neneknya dan  keluarga telah dibunuh oleh serangan Drone Amerika Syarikat pada tahun 2012, bersama-sama dengan 18 orang awam yang lain.

Penggunaan pesawat juga dibuat berita nasional apabila ia telah mendedahkan bahawa mesin itu bunuh 16 tahun Amerika Abdulrahman al-Awlaki, anak kepada seorang pendakwah radikal Anwar al-Awlaki, pada 30 September 2011 di Yemen. Pemuda itu telah dibunuh 2 minggu selepas ayahnya, dan keluarganya masih mencari jawapan tentang mengapa.

Civilian drone deaths came under the spotlight just recently in Washington, when a Pakistani school teacher and his family testified before Congress on the effects of the program on civilians. According to Amnesty International, the family’s grandmother was killed by a U.S. drone strike in 2012, along with 18 other civilians.

The use of drones also made national news when it was revealed that the machines killed 16-year-old American Abdulrahman al-Awlaki, the son of a radical preacher Anwar al-Awlaki, on September 30, 2011 in Yemen. The young man was killed two weeks after his father, and his family is still searching for answers as to why.


Bagi beliau, Obama telah menyatakan bahawa program Drone adalah undang-undang, dan ia sebenarnya menghalang kematian lebih orang awam di tangan pengganas.

“Marilah kita ingat bahawa pengganas kita selepas orang awam sasaran, dan jumlah kematian daripada tindakan keganasan mereka terhadap umat Islam kerdil mana-mana anggaran korban awam daripada serangan Drone," kata Obama dalam ucapan awal tahun ini.

For his part, Obama has argued that the drone program is legal, and that it actually prevents the death of even more civilians at the hands of terrorists.

"Let us remember that the terrorists we are after target civilians, and the death toll from their acts of terrorism against Muslims dwarfs any estimate of civilian casualties from drone strikes," Obama said during a speech earlier this year.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...